อาสา ปลูกป่าชายเลน ใกล้ชิดลิงแสม ชมวิถีธรรมชาติประมงพื้นบ้าน ณ.คลองโคน สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์โครงการในอดีตป่าชายเลนที่บ้านคลองโคนเคยมีถึง 70,000 ไร่ แต่พื้นที่จำนวนมากถูกนำไปทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ปัจจุบัน ชาวบ้านรวมถึงหลายภาคส่วนพยายามที่จะทำให้ป่าชายเลนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

ทางกลุ่มของเราจะไปประกอบกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ใกล้ชิดให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชาวประมงจับเคยทำกะปิ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

06.00 นัดเจอจุดขึ้นรถที่ 1 BTS Surasak ข้างรพ.เซนต์หลุนส์

06.30 กรณีขึ้นจุดขึ้นรถที่ 2  หน้าห้างเซ็นทรัลพระราม 2

06.40 ออกเดินทาง
07.30 แวะรับประทานเช้า
08.30 ถึงจุดหมาย

09.00 เปลี่ยนเสื้อผ้า (ชุดพร้อมลุย) เอาแรงด้วย เบรก คุกกี้ ขนมปัง กาแฟ โอวัลติน)

09.30 วิทยากรบรรยายให้ความรู้

10.00 เดินทางไปลงเรือ ชมวิถีธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน ให้อาหารลิงแสม

12.00 รับประทานอาหาร
13.30 ออกเดินทางต่อ แวะสักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ ณวัดภุมรินทร์กุฏีทอง

14.40 เดินทางถึงตลาดน้ำอัมพวา แวะชิม ช็อบ แชะ ตามอัธยาศัย

17.00 เดินทางกลับ

18.00 ถึงจุดหมายปลายทาง

ค่าใช้จ่ายรวม

1.ค่ารถรับส่งสถานที่ตามรายการ

2.ค่าเบรค และน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

3.ค่าอาหารกลางวัน

4.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

 

เราจะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศหรือรถตู้ VIP ขึ้นกับจำนวนอาสาร่วมเดินทาง หากจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า 30 คน จะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

หากมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 12 คน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและจะคืนเงินเต็มจำนวน

 

******

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

1.ร่างกายและจิตใจให้พร้อม

2.ยารักษาโรค (กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว)

ช่องทางการติดต่อเรา

Line ID : PobmitVolunteer

Fanpage : PobmitVolunteer

เราจะมีอัพเดทกิจกรรมอยู่ในนั้น

2ช่องทางการติดต่อที่สามารถขอรับใบสมัครได้ค่ะ

Line ID : PobmitVolunteer

Fanpage : PobmitVolunteer

 

ค่าใช้จ่าย : 470