จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยามีการบุกรุกทำลาย รวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง จึงทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดลดน้อยลงทุกปี ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่ี่อำเภอเมืองฯ อำเภอพระสมุทร

 

ปัจจุบันป่าชายเลนเหลือประมาณ ๗๐๐ ไร่ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม จึงได้บุกรุกและถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก เทศบาลนครบางปู จึงคิดภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชายเลนให้คงอยู่ตลอดไป จึงได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจในการปลูกป่าชายเลนเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของคนรุ่นหลังต่อไป

 

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
07.30 น ขึ้นรถบัส(รถบัสแอร์)ที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต (ลง BTS สนามเป้า หรืออนุสาวรีย์ นั่งรถต่อมาอีกเล็กน้อย) อยู่ข้างๆ รพ.ทหารผ่านศึก
08.00 น ออกเดินทางไป
09.00 น เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
–  รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
– แยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนกนางนวลและให้อาหารนกนางนวลที่สะพานสุขใจ
11.55 น กลับขึ้นรถ รับประทานอาหารบนรถ
12.30 น แวะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแวะ ชิมช็อป เที่ยว
14.00 น กลับขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ
15.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม 390 บาทต่อท่าน
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ)
2.ค่าอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
3.น้ำดื่ม
4.ประกันการเดินทาง
5.ค่าต้นกล้า
6.ทีมงานคอยดูแล

กรณีเดินทางไปเอง 280 บาทต่อท่าน

ID line : pobmitvolunteer

Inbox แฟนเพจ :http:facebook.com/pobmitvolunteer

ค่าใช้จ่าย : 390