กิจกรรม อาสายิงเมล็ดพันธุ์พืช  และ สร้างฝายชะลอน้ำ

ในโครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี 

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไป-กลับ)

[ สถานที่ ] เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี และ ตลาดน้ำกองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ

……………………………………

Seed Bombs  เป็นผลก้อนดินเหนียว(Clay) ปั้นและผสมกับปุ๋ยหมัก(Compost) คลุกเมล็ดพืช พร้อมปลูกได้ทันที ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และปลูกต้นไม้แบบง่ายๆ เพียงแค่ทำ Seed Bombs มาแล้ว อยากให้ที่ตรงไหนมีต้นไม้สีเขียวงอกขึ้นมาเราก็โยนไปตรงนั้นเลย แต่ถ้าเป็นพื้นที่ป่า ต้องศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับรูปแบบป่าไม้และพันธุ์พืชท้องถิ่นให้ดีเสียก่อน เพื่อการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสรอดให้กล้าพันธุ์ที่งอกมา มีการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ และคงรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ดั้งเดิม

ป่าสลักพระ ได้รับการประกาศจดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าสลักพระ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ทรัพยกรสัตว์ป่า จะมีความหลากหลายของสัตว์ป่าประมาณ ๓๕๒ ชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้น คือนกจะมีมากที่สุด ถึง ๑๙๑ ชนิด ในด้านทรัพยากรป่าไม้ จะมีป่าเบญจพรรณ เป็นชนิดป่าส่วนใหญ่ของพื้นที่และเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ ในส่วนป่า เต็งรังและป่าดิบแล้งก็จะมีเพียงบางส่วน ซึ่งกระจายตามเชิงเขาเหนือป่าและหุบเขาเท่านั้น
เส้นทางเดินทางป่า ที่จะไปยิงSeed Bomb คือ บริเวณที่ทางกลุ่มอนุรักษ์สิ่งดีงามได้เคยไปสร้างฝายชะลอน้ำไว้ และในบริเวณ ฝายชะลอน้ำนั้น ก็จะมีผีเสื้อบินไปมาหลายสายพันธุ์ให้ชมกัน

……………………………………

อาสาสมัคร  ปลูกป่า ยิงเมล็ดพันธุ์

[ ความตั้งใจ ]

๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน

๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน

๓.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน

 

[ เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร ] 

๑. เดินป่าในเส้นทางธรรมชาติ (ตามลำห้วยที่มีการสร้างฝายชะลอน้ำไว้) ระยะทางไปกลับ 3 กิโล

๒. ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ประกอบระเบิดเมล็ดพันธุ์ Seed Bomb Project

๓. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

๕. แวะชมตลาดน้ำ กองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ

……………………………………

[ ค่าใช้จ่าย ]

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๕๐ บาท (450)
กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม ๒๐๐ บาท (200)

โดยแจกแจงดังนี

  • เป็นค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ
  • ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม สร้างฝาย และ ยิงเมล็ดพันธุ์
  • สมทบทุนค่าบำรุงสถานที่ทำกิจกรรม

** ในส่วนค่าเข้าชม ตลาดน้ำกองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ (ณ ปัจจุบันให้เข้าชมฟรีอยู่ถ้ามีค่าใช้จ่าย รับผิดชอบตัวเอง )

……………………………………

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/1O1eJ8em5WEuE3F1IO6776ZWcBsZBqQOM051GK2LKi50/viewform

หมายเหตุ

  • หากกดลิงก์ไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม (ประเภทการเดินทาง : มารถบัสทีมงาน หรือมาเอง) ส่งมาที่ arsa.aree@gmail.com
  • หากกิจกรรมเต็มแล้ว จะแจ้งในใบสมัคร และ กล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่า “ปิดรับสมัคร”

……………………………………

[ กำหนดการ ] 

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) (สำหรับอาสาท่านใดรอขึ้นรถ บริเวณป้ายรถเมล์ ฝั่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ รถบัสจะไปถึงเวลา ๐๗.๔๐ น.  จะมีทีมงานลงไปรถบัสไปเรียกท่านขึ้นรถ )

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี

(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๐.๓๐ น.)

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ )

เวลา ๑๒.๐๐ น – ๑๔.๓๐ น. เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามเส้นทางลำน้ำ และ ยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม ) ตามเส้นทาง และ ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปยัง ตลาดน้ำกองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เดินชมตลาดน้ำฯ และพักผ่อนซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๔๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

……………………………………

อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช และสร้างฝายชะลอน้ำ

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.arsa-dd.com/ 

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

ประมวลผลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

 

[ สอบถามเพิ่มเติม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa_dd@hotmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖.

ค่าใช้จ่าย : 450