รายละเอียดมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยผู้หญิงที่เข้ารับการบริการของมูลนิธิเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยและประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง อีกทั้ง ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงาน มีภาระในการดูแลครอบครัว เป็นต้น

 

รายละเอียดกิจกรรม 

อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษจะทำการสอน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ในวันที่อาสาสมัครสะดวก โดยทำการสอนครั้งละ 3 ชั่วโมง ห้องเรียนภาษาอังกฤษของมูลนิธิมีในวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 10.00-13.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น., 12.00-15.00 น. และ 15.00-18.00 น. โดยมูลนิธิจะจัดเอกสารประกอบการสอนให้กับอาสาสมัครเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้า

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  • สามารถทำหน้าที่อาสาสมัครได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอนมาก่อน
  • มีความสนใจในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมีความอดทนในการสอน

  • ส่งอีเมล์แนะนำตนเอง ประวัติการทำงาน (CV/resume) และเอกสารรับรองระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (หากมี) เข้ามาที่อีเมล์ของมูลนิธิ staff@pratthanadee.org
  • เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายอาสาสมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้ามาสัมภาษณ์และพูดคุยรายละเอียดงานอาสาสมัครเป็นลำดับต่อไป 
  • อาสาสมัครจะต้องผ่านการเข้าร่วมสังเกตการณ์สอน (class observation) ภายในห้องเรียนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง 
  • เมื่อผ่านการสังเกตการณ์สอนภายในห้องเรียนแล้ว อาสาสมัครจะได้ทำการทดลองก่อนรับสอนประจำ

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี