อาสาสมัคร..เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด 8 เม.ย.
Making Brooches to raise fund for Children and Women who were abused in Thailand
Apr.8, 18

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Bldg.
For English please scroll down

โครงการ จิตอาสา..เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ ปลายปี 2559 จากที่เราได้เรียนรู้ว่าเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 66 ราย เป็นเด็ก 10,712 ราย สตรี 13,265 ราย (สถิติจากกระทรวงสาธารณสุข 2558) แบ่งเป็น ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทางด้านการถูกละเลย หรือทอดทิ้ง ดังที่เป็นข่าวรายวันอยู่บ่อยครั้ง ในจำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงเหล่านนั้นก็มักจะเป็นกลุ่มด้อยโอกาสด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ หรืออาศัยอยู่กับครอบครัวและชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่งเมื่อได้รับความรุนแรงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ ที่พักพิง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือต้องได้รับความความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย
เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างปกติสุขอีกครั้ง อีกครั้ง จึงจัดกิจกรรมอาสา “เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความช่วยเหลือ และเยียวยาเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำความรุนแรงดังกล่าวข้างต้นต่อไป นอกเหนือจากที่ท่านจะบริจาคสมทบอุปกรณ์ทำเข็มกลัด และได้รับเข็มกลัดกลับไปแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำเข็มกลัดกับเราด้วย
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร
กำหนดการ
13:00-13:30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม / รู้จักกัน แนะนำโครงการ กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ ร่วมทำกิจกรรม ออกแบบตามที่ตนต้องการ
17:00 พูดคุยกันก่อนกลับจบกิจกรรม จบกิจกรรมแล้ว เข็มกลัดที่ท่านเป็นผู้ออกแบบ ท่าน จะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

ความพร้อมก่อนอาสา
– ให้ท่านเตรียมกรรไกร สำหรับใช้ส่วนตัวในวันกิจกรรม
– ร่วมทำได้ทุกเพศ ทุกวัย หรือเป็นกิจกรรมครอบครัว กิจกรรมใช้ทักษะทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน
**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งทำสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และ/หรือประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยท่านใช้แบบฟอร์มของสถาบัน หรือของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครจากหลายช่องทาง ผู้เข้าร่วมต้องได้การตอบรับกลับแล้วเท่านั้น และจะตอบรับตามคิวผู้สมัคร หากเต็มเราจะไม่ตอบรับผู้ที่สมัครคิวที่เหลือ

การสมัคร
สมัครผ่านธนาคารจิตอาสา หรือกรณีไม่สามารถสมัครได้ ให้สมัครทาง e-mail ได้ที่ volunteerservice@gmail.com โดยสมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม
“เข็มกลัดฯ 8 มีค.” ชื่อ/สกุล ……. อาชีพ…… E-mail …… เบอร์โทร…….
ไม่รับสมัครทางโทร. กรณีสมัครเป็นกลุ่มต้องส่งชื่อผู้เข้าร่วมทุกท่านเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า โดยให้ชื่อผู้ประสานงานหลักเป็นชื่อลำดับแรก

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร./ Phone 095-9977724 (9:00 – 17:30)
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

การเดินทางไปมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14 สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ถัดจากตึก Summer3 /ตรงข้ามตึก Summer1) / มาทางรถเมล์ (สาย 136 137 172 179 185 206 514 73ก 517) ลง ป้าย ซ.รัชดาภิเษก 14 หรือป้ายโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เดินเข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ไม่แนะนำขับรถมาเอง เพราะที่จอดรถฟรีที่หน้าตึกมูลนิธิฯมีน้อยแค่สองสามคัน หากไม่มีที่จอดท่านจะต้องจอดรถที่ลานจอดรถเอกชนโดยต้องเสียค่าจอดที่ ลานจอดรถ Mansion 7 ปากซอยรัชดา 14 แล้วเดินมาที่มูลนิธิฯประมาณ 150 เมตร ให้ใช้เส้นทางเดินไปยังตึกมูลนิธิฯเหมือมารถเมล์ หรือจะต่อมอเตอร์ไซต์เข้าไปได้
This Volunteer Projects started in the end of the year 2016. Since we learn that women and children in Thailand had got domestic violence approximately 66 persons a day; 10,712 children and 13,265 women a year. (Statistics from the Ministry of Public Health) including physical violence, emotional and psychological violence, sexual violence, and violent side of neglected or abandoned, as frequently in the daily news. Victims of violence, they are often from disadvantaged groups from any side, such as education, the economy, or are unsuitable living environment with a family and a community. We are aware of the need to help them in order that they can return safe to the society again. Our volunteer activities, to take part in sharing the help and healing the children and women affected by the violence.
Schedule
13:00-13:30 Registration
 Get to know each other, volunteer activity making brooches to raise fund to help children abused and women abused or got violence.
17:00 Exchange experience of volunteer work and present your designed-brooches.
After finish activity, you will get brooches for yourself or you will give to others.
– To support volunteer activity you need to support 200 baht for brooches kits. **You can request for Tax exemption receipt from Thai Volunteer Service Foundation

Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320 Phone 095-9977724 (09:00 – 17:30)
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

How to get TVS >> Thai Volunteer Service located on Rachadapisek Rd., Soi 14
By MRT… Huay Kwang station, Exit 1. Walk through the Honda Service Center, till see You Mansion on the right hand, walking onward for approximately 100 meters from the Mansion till you see Summer Mansion 3 on your right hand turn right… TVS is next to Summer 3 and opposite to Summer 1
By bus… (line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off at Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk into Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 100 meters. …If you don’t want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop at Ratchada14, tell the driver that you will go to Mu-la-ni-thi or to Summer Mansion, fee about 15 baht
* drive yourself Parking in front of TVS building. There is no charge, but there is very few parking space. If it is full, you need to park at a private parking lot at Mansion 7 at Soi Ratchada 14, you need to pay for parking.

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมสมทบค่าอุปกรณ์ทำเข็มกลัด 200 บาท/คน โดยไม่ต้องโอนมาล่วงหน้า แต่สมทบในวันกิจกรรมได้เลย กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเป็นธนบัตรย่อย หรือเหรียญ **ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ ในวันกิจกรรม