กิจกรรม : เกษตรอินทรีย์ วิถีคนต้นน้ำแม่ฮาว

สถานที่ : เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

ภาคี : เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการกระทิงแดง สปิริต ได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายประมงพื้นบ้านจากทั่วประเทศ ได้ให้ความสำคัญของการมีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย ด้วยการผลิตอาหารที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและความยั่งยืนในสังคมไทย

กระทิงแดง สปิริต อยากจะนำพาอาสาสมัคร ร่วมสร้างประสบการณ์ จากการลงมือทำจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้กำลังใจกับคนต้นน้ำ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว” อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แบบอย่างของชุมชนเกษตรนิเวศน์ที่มีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง พัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสังคม โดยกลุ่มเริ่มก่อตัวจากเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ด้วยการปลูกพืชอาหาร เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนและบริโภคในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน ควบคู่กับการดูแลระบบนิเวศต้นน้ำ ขยายผลครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำแม่ฮาว ปัจจุบันมีสมาชิก 150 ครอบครัว จาก 10 หมู่บ้าน ในสองตำบล คือ ตำบลสันป่ายาง และตำบลสบเปิง พื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 300 ไร่ มีสินค้าขึ้นชื่อ คือ ข้าวกล้องอินทรีย์ ถั่วเหลืองอินทรีย์ ชาสมุนไพร เต้าเจี๊ยวและซีอิ้วขาวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูปลอดสารพิษ นำไปสู่การแปรรูป และจำหน่าย ส่งต่ออาหารปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคที่ผู้นิยมอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ท้ายที่สุดเราเชื่อว่าอาสาสมัคร จะเข้าใจการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในระบบชุมชนเกษตรนิเวศน์ เข้าถึงแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และเป็นช่องทางเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมอาสาสมัคร :

  • สัมผัสวิถีและวัฒนธรรมล้านนา
  • เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรในพื้นที่ต้นน้ำ (เลี้ยงหมูปลอดสาร เกี่ยวถั่วเหลืองอินทรีย์ การแปรรูปหมู-ถั่วเหลือง)
  • วงเสวนา “ผสานพลัง เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”
  • ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ฮาว (สร้างฝายชะลอน้ำ บวชป่าสืบชะตาสายน้ำ ทำแนวกันไฟ)

 

กำหนดการกิจกรรม เกษตรอินทรีย์ วิถีคนต้นน้ำแม่ฮาว

วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560

ณ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

18.00 น. ลงทะเบียนอาสาสมัคร

20.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

 

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

06.00 น. เดินทางถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำแม่ฮาว / รับ Gift Set / รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว

07.30 น. สันทนาการ / ตั้งชื่อรุ่น / แบ่งกลุ่ม

08.30 น. พิธีเปิด / ถ่ายรูปร่วมกัน

09.00 น. ทำความรู้จักชุมชน

10.00 น. เดินทางเข้าสู่พื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ

10.30 น. พิธีบวชป่าสืบชะตาสายน้ำ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. ชี้แจงกิจกรรม / อธิบายขั้นตอนการทำฝาย

13.00 น. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ( ฝายกึ่งถาวร 2 ฝาย / ฝายหินก่อ 4 ฝาย )

16.00 น. เดินทางกลับเวทีกิจกรรม / เข้าที่พัก / เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. วงเสวนา

20.15 น. ชมการแสดงพื้นบ้านของชุมชน

20.45 น. นัดหมายเวลา / ชี้แจงกิจกรรมวันถัดไป

21.00 น. เดินทางกลับที่พัก

 

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. สันทนาการ / แบ่งกลุ่ม / ชี้แจงกิจกรรม

09.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน :1. การทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน / 2. การแปรรูปหมู / 3. การทำเต้าเจี้ยว

/ 4. การทำข้าวแคบ / ข้าวแต๋น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. นำเสนอข้อมูลจากฐานกิจกรรมในมุมมองของอาสาสมัคร

14.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค

14.50 น. ประมวลภาพกิจกรรม

15.00 น. พิธีปิด / อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

15.30 น. เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว

17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

* หมายเหตุ : กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เปิดรับสมัคร : 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

ส่ง sms : 24 กุมภาพันธ์ 2560

ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม : 24-26 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1 (เว็บไซต์ / Facebook ): 27 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อรอบที่ 2 ( เว็บไซต์ / Facebook / SMS ) : 1 มีนาคม 2560

Confirm / แจ้งการเตรียมตัว ( เว็บไซต์ / Facebook / Mobile) :  1-2 มีนาคม 2560

ค่าใช้จ่าย : 0