การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ
การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะจัดงานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐไทย” โดยต้องการตัวแทนประชาชนทั่วไปเพื่อมาเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในมุมมองของผู้รับบริการจากภาครัฐ จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีความคิดอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการให้บริการของภาครัฐไทยเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ :

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
วัน : วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
เวลา : 13:00 – 16:30 น.
สถานที่ : จรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุนวัน
ลงทะเบียน : http://goo.gl/forms/36yWyjnU3i
หรือโทร: 094-867-2986

ลงทะเบียนได้ที่  http://goo.gl/forms/36yWyjnU3i หรือโทร. 094-867-2986