เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย วิถีไทย วิถีอินทรีย์ จ.พิจิตร

วันกิจกรรม : เสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ภาคี : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย ตำบลทุ่งใหญ่

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตอาหารที่เข้มแข็งเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออก  แต่ยังประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัยของอาหาร  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีที่ตกค้างและปนเปื้อนในอาหารทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  จึงทำให้ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเอง  โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัต หนุนเสริมและผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่ใส่ใจความปลอดภัยของตัวเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เกิดกระบวนการเรียนรู้ และจัดตั้ง “วิชชาลัยชาวนาตำบลทุ่งใหญ่” ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และลดต้นทุนการผลิต มีนายณรงค์ จักขุจันทร์ กำนันตำบลทุ่งใหญ่ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 50 คน จาก 23 ครอบครัว พื้นที่เกษตรอินทรีย์เกือบพันไร่ ปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์กว่า 70 ตัน และจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ตำบลทุ่งใหญ่” ขึ้นในปี 2559 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งผู้ปลูก ผู้กิน และสิ่งแวดล้อม นั่นเอง

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาโครงการกระทิงแดง สปิริต โดยกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง ได้มุ่งเน้นเรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหาร” ประเด็นเรื่องอาหารปลอดภัย เพราะอาหารรคือปัจจัยในการดำรงชีพ  การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย  การมีแหล่งอาหารที่เพียงพอ  คือคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม  จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงอาหารปลอดภัย วิถีไทย วิถีอินทรีย์ ขึ้น โดยพาอาสาสมัครที่สนใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการผลิตในระบบอินทรีย์ที่คำนึงถึงสุขภาพของคนปลูก คนกิน และสิ่งแวดล้อม ทำความเข้าใจในบทบาทของผู้บริโภค พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร ท้ายที่สุดเราเชื่อว่าอาสาสมัครจะสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยกับสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน

 

กิจกรรมอาสาสมัคร

  • กินอยู่ อย่างรู้ค่า  : เรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของข้าว
  • วงจรชีวิตการผลิตวิถีอินทรีย์ : กระบวนการผลิตที่ใส่ใจคนปลูก คนกิน และสิ่งแวดล้อม
  • ลงแรง เรียนรู้ คู่วิถี – วัฒนธรรม : ดำกล้านาปรัง เกี่ยวข้าวนาปี
  • ฐานการเรียนรู้ : พืชร่วมนา-พืชหลังนา จุลินทรีย์มีชีวิตกับการผลิตอินทรีย์ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้า
  • วงเสวนา “วิถีอินทรีย์ ปันสุข สู่สังคม”
  • แชร์ไอเดีย พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภค และผู้ผลิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-8906349 ในช่วงเวลา จ-ศ 8.00-17.30 น.

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ktd-spirit.com หรือ www.volunteer.ktd-spirit.com
แล้วเลือกที่กิจกรรม "เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย วิถีไทย วิถีอินทรีย์ จ.พิจิตร"

หรือเข้าผ่านลิงค์ข้างล่างนี้โดยตรงก็ได้ครับ
http://volunteer.ktd-spirit.com/news/news19

วันรับสมัคร :  19 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2559

ระบบทำการสุ่ม(ส่ง sms กับเพจ FB “กระทิงแดง สปิริต”) : 7 – 9 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อ : 10 พฤศจิกายน 2559

ทีมงานโทรนัดหมาย : 14-15 พฤศจิกายน 2559

 

ออกเดินทาง : วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 6.30 น.

กลับถึงกรุงเทพฯ : วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 23.30 น.

ค่าใช้จ่าย : 0