logo-goodsocietyexpo

aw_layout_GSE-volunteerrecruit_KT-01

โครงการรับอาสาสมัคร (Good Society Expo 2017)

งาน Good Society Expo กลไกกลางเชื่อมโอกาสของงานอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม ของภาคีองค์กรภาคสังคม ที่เชื่อมเข้ากับคนที่สนใจ ทั้งประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และภาครัฐ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้ชื่องาน “คนไทยขอมือหน่อย” และสำหรับในปี 2560 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลดิ์  นำเสนอ 5 ประเด็นปัญหาสังคม ได้แก่ การศึกษา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม “การให้”แบบมีแนวคิดใหม่ ที่จะหนุนเสริมศักยภาพการแก้ปัญหาเชิงประเด็นดังกล่าวเพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมให้เป็นพลเมืองดีของสังคมอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งงาน บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. อาสาสมัครจำหน่าย เสื้อและน้ำดื่ม 1. จำหน่ายเสื้อและน้ำดื่ม

2. ให้ข้อมูลรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเพื่อระดมทุนนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม และรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อระดมทุนเข้าโครงการ Food4Good

• ไม่จำกัดอายุและเพศ

• มีทักษะการขายสินค้า การออกร้าน งานกิจกรรม

• มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)

 

2. อาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Good Society Expo

 

1. แนะนำผู้เข้าร่วมให้ลงทะเบียนผ่านเครื่องมือสื่อสารของตัวเอง

2. ช่วยลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุ

3. ช่วยลงทะเบียนในระบบ Manual (กรณีผู้เข้าร่วมไม่สะดวกใช้ระบบที่ออกแบบไว้)

4. แจกสูจิบัตร บัตรส่วนลดหรือเอกสารอื่นๆ

• อายุระหว่าง 25-40 ปี

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี

• มีไหวพริบดี

• มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)

• มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสาร และ Social Network

• สามารถพิมพ์ข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว

3. อาสาสมัครแนะนำงาน Good Society Expo 1. เชิญชวนผู้ที่เดินผ่านไป-มาให้เข้ามาลงทะเบียนร่วมงาน

2. ทำงานประสานกับอาสาสมัครลงทะเบียน ณ จุดปฏิบัติการ เพื่อเชิญชวนคนเข้าร่วมงาน

• อายุระหว่าง 25-40 ปี

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี

• บุคลิกดี

• มีไหวพริบดี

• มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)

4. อาสาสมัครนำทัวร์เยาวชนเยี่ยมชมงาน Good Society Expo (Field trip-เยาวชน) 1. นำทัวร์กลุ่มเยาวชนเยี่ยมชมงาน Good Society Expo ตามเส้นทางที่ได้ออกแบบไว้ และให้ข้อมูลตามความสนใจของกรุ๊ปทัวร์ระหว่างทาง

2. แจกและรวบรวมใบสำรวจความคิดเห็นของกรุ๊ปทัวร์หลังจบกิจกรรม

• อายุระหว่าง 20-40 ปี

• อารมณ์ดี มีใจบริการ ชอบสื่อสารกับวัยรุ่น

• มีลูกล่อลูกชนในการเชิญชวนน้องให้ร่วมกิจกรรมตลอดทัวร์ได้

• สามารถเข้ากับเด็กมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยได้ดี พูดคุยภาษาเดียวกัน

• มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

 

เงื่อนไขสำหรับการรับสมัครทุกประเภทกิจกรรม

1. ต้องสามารถเลือกระยะเวลาปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 1 วัน ในช่วง 3 วันที่จัดงาน (9, 10, 11 มิถุนายน 2560) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10.00 – 20.00 น
2. ต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาสาสมัครในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00น ณ อาคารพรีเมียร์เพลซ ชั้น 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเทศ กรุงเทพฯ

รายละเอียดงานอาสาสมัคร

1. อาสาสมัครจำหน่ายเสื้อและน้ำดื่ม

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
1. จำหน่ายเสื้อและน้ำดื่ม
2. ให้ข้อมูลรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเพื่อระดมทุนนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม และรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อระดมทุนเข้าโครงการ Food4Good
หมายเหตุ*
*หน้าที่การเก็บเงิน – ทอนเงิน หรือนับสต๊อกเสื้อในแต่ละวัน จะมีทีมงานฝ่ายบัญชีของมูลนิธิช่วยดูแล
*หน้าที่การขนย้ายสินค้า เก็บสินค้ากลับคลัง – ทีมงานออกาไนเซอร์ช่วยดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ

คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
• ไม่จำกัดอายุและเพศ
• มีทักษะการขายสินค้า การออกร้าน งานกิจกรรม
• มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)
• มีความรู้ความเข้าใจในงานภาคสังคม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการศึกษา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ผู้พิการและผู้สูงอายุ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : จุดจำหน่ายเสื้อและน้ำดื่ม งาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  A
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  B
• ลานลิฟท์แก้ว (Central Court) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานเอเทรียม (Atrium) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลาน Dazzle ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สวัสดิการอาสาสมัคร :
• เสื้อยืดอาสาสมัคร
• อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (จำนวนวัน / ช่วงเวลา) :
• วันที่ 9-11 มิถุนายน 2560

——————————

2. อาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Good Society Expo

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
1. แนะนำผู้เข้าร่วมให้ลงทะเบียนผ่านเครื่องมือสื่อสารของตัวเอง
2. ช่วยลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุ
3. ช่วยลงทะเบียนในระบบ Manual (กรณีผู้เข้าร่วมไม่สะดวกใช้ระบบที่ออกแบบไว้)
4. แจกสูจิบัตร บัตรส่วนลดหรือเอกสารอื่นๆ

คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
• อายุระหว่าง 25-40 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีไหวพริบดี
• มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)
• มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสาร และ Social Netwok
• สามารถพิมพ์ข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว

สถานที่ปฏิบัติงาน  : จุดลงทะเบียนงาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  A
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  B
• ลานลิฟท์แก้ว (Central Court) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานเอเทรียม (Atrium) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลาน Dazzle ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สวัสดิการอาสาสมัคร :
• เสื้อยืดอาสาสมัคร
• อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)

——————————

3. อาสาสมัครแนะนำงาน Good Society Expo

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
1. เชิญชวนผู้ที่เดินผ่านไป-มาให้เข้ามาลงทะเบียนร่วมงาน
2. ทำงานประสานกับอาสาสมัครลงทะเบียน ณ จุดปฏิบัติการ เพื่อเชิญชวนคนเข้าร่วมงาน

คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
• อายุระหว่าง 25-40 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• บุคลิกดี
• มีไหวพริบดี
• มีทักษะในการสื่อสาร (ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ)
• มีความรู้ความเข้าใจในงานภาคสังคม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการศึกษา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ผู้พิการและผู้สูงอายุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณด้านหน้าจุดลงทะเบียนงาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  A
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  B
• ลานลิฟท์แก้ว (Central Court) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานเอเทรียม (Atrium) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลาน Dazzle ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สวัสดิการอาสาสมัคร :
• เสื้อยืดอาสาสมัคร
• อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)

——————————

4. อาสาสมัครนำทัวร์เยาวชนเยี่ยมชมงาน Good Society Expo (Field trip-เยาวชน)

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
1. นำทัวร์กลุ่มเยาวชนเยี่ยมชมงาน Good Society Expo ตามเส้นทางที่ได้ออกแบบไว้ และให้ข้อมูลตามความสนใจของกรุ๊ปทัวร์ระหว่างทาง
2. แจกและรวบรวมใบสำรวจความคิดเห็นของกรุ๊ปทัวร์หลังจบกิจกรรม

คุณสมบัติอาสาสมัคร และทักษะความสามารถที่ต้องมี
• อายุระหว่าง 20-40 ปี
• อารมณ์ดี มีใจบริการ ชอบสื่อสารกับวัยรุ่น
• มีลูกล่อลูกชนในการเชิญชวนน้องให้ร่วมกิจกรรมตลอดทัวร์ได้
• สามารถเข้ากับเด็กมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยได้ดี พูดคุยภาษาเดียวกัน
• มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
• มีความรู้ความเข้าใจในงานภาคสังคม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการศึกษา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ผู้พิการและผู้สูงอายุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ในงาน Good Society Expo ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  A
• ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน  B
• ลานลิฟท์แก้ว (Central Court) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานเอเทรียม (Atrium) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลานอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• ลาน Dazzle ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สวัสดิการอาสาสมัคร :
• เสื้อยืดอาสาสมัคร
• อาหาร 2 มื้อ (กลางวัน+เย็น)

——————————

“มูลนิธิเพื่อคนไทย” องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ช่องทางการติดต่อ :
คุณกฤดินันท์ โสมะนันท์ โทร. 0-2301-1056, 089-606-2322 อีเมล Kridinand.s@ybf.premier.co.th
คุณกิ่งกาญจน์ จันทร์สกาวรัตน์ โทร. โทร. 0-2301-1062, 089-491-1594 อีเมล Kingkan.c@ybf.premier.co.th

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ได้ที่ : https://www.volunteerspirit.org/?p=31151

ค่าใช้จ่าย : -