โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
 
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ แนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หน่วยราชการในพระองค์  ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา   บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข ปัญหาให้แก่ประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน  ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ   เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม และปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม –๒๕๖๐  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน เพื่อเป็นโครงการ ฯ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้  จัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง  สนามเสือป่า  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หลังจากดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น ช่วงแรกแล้ว จะขยายผลโครงการดังกล่าว ในช่วงที่ ๒ ไปยังจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน   และจะขยาย ผลการดำเนินการโครงการ ฯ ต่อไป ในช่วงที่ ๓ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ   โดยแบ่งห้วงเวลาการทำกิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา – ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ห้วงที่ ๑ จัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐    ห้วงที่ ๒ จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมในจังหวัด ที่มีเขตพระราชฐาน – ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ร่วมลงทะเบียนได้ที่ ศูนอำนวยการใหญ่ (ศอญ.) ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า  เวลา 0800 - 1500 น.
และสามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.) 0800 - 1130 น. 
โดย ศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.) จะเปลี่ยนไปตามพื้นที่ทำกิจกรรมในแต่ละวันดังนี้
๑๔ ส.ค.๖๐    รร.วังเล็กวิทยาอนุสรณ์  เขตมีนบุรี
๑๕ ส.ค.๖๐    รร.สายอักษร  เขตบึงกุ่ม 
๑๖ ส.ค.๖๐     รร.คงรัดอุทิศ  เขตบางบอน
๑๗ ส.ค.๖๐    รร.ฐานปัญญา  เขตภาษีเจริญ
๑๘ - ๒๐ ส.ค.๖๐  อาคาร อาทิตย์กำลังเอก มทบ.๑๑ เขตดุสิต 
๒๑ - ๒๒ ส.ค.๖๐   โรงเรียนราชนันทาจารย์   สามเสนวิทยาลัย ๒ เขตบางซื่อ
๒๓ - ๒๖ ส.ค.๖๐   รร.ราชดำริ  เขตประเวศ
๒๗ ส.ค.๖๐   รร.สารวิทยา ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
๒๘ ส.ค.๖๐   รร.สุเหร่าหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ
๒๙ ส.ค.๖๐   รร.วัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
๓๐ ส.ค.๖๐    รร.บางแค  เขตบางแค
๓๑ ส.ค.๖๐    วัดศาลาครืน  เขตจอมทอง
ซึ่งประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทุกคน จะได้รับพระราชทาน
หมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน  และสมุดบันทึกความดีพระราชทาน  ที่จะบันทึกความดีทุกครั้งและรวบรวมเป็นเกียรติประวัติของตน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี  สร้างสังคมของคนดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี