chd7_head_logo

โครงการ ครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่ 8

ในปี พ.ศ. 2557 – 2560 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) และเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 1 – 7 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดระยะเวลา 3 ปี มีโรงเรียนในโครงการ 7 แห่ง และมีครูอาสาสมัครทั้งสิ้น 70 คน

บทบาทการทำงานของครูอาสาสมัครได้ก่อให้เกิดการพัฒนากับนักเรียนในโรงเรียนหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิต การทำหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนวิชาพื้นฐานในชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้กระตุ้นในนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานในหลายวิชาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ มากไปกว่านั้น คือการสร้างความมุมานะที่จะเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนเองให้มากขึ้น ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ครูอาสาสมัครได้เข้าไปเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้กับนักเรียน สร้างการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่มีคุณค่า นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อยอดความใฝ่ฝันและความต้องการ ให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต

นอกจากการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว โรงเรียนที่ครูอาสาสมัครเข้าไปประจำการยังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอีกด้วย เกิดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ สร้างพื้นที่ให้ครูประจำการได้ทดลองทำการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม ครูอาสาสมัครเองก็ยังได้ใช้เวลา 4 เดือนนี้ ในการเรียนรู้ตัวเองผ่านงานพัฒนาการศึกษา เกิดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ กับประสบการณ์ที่มีคุณค่า

โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 8 นี้ จึงเป็นการทำงานพัฒนาการศึกษาที่ต่อเนื่อง กับภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีความสนใจด้านการพัฒนาการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (6 พฤศจิกายน 2560 – 8 มีนาคม 2561)
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำหน้าที่สอนเสริมรายวิชาที่มีความสำคัญแก่นักเรียน อาทิ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น

2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน มีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ ความมั่นใจในตนเอง, ความรับผิดชอบ, ความมีระเบียบมีวินัย เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือร่วมกับโรงเรียน)

2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก มีหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแก่นักเรียนบ้านไกลที่ต้องพักอาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

 1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
 3. โรงเรียนบ้านแม่ศึก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 4. โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม  หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 5. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

4.1 จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน จำนวน 5 วัน
4.2 สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงานและจบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน) โดยครูประจำการของแต่ละโรงเรียน
4.3 สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4 ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
4.5 สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
4.6 ทีมพี่เลี้ยงเดินทางไปติดตามการทำงานในโรงเรียนเมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้ว 1 เดือน
4.7 จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อทบทวนภารกิจและเพิ่มเติมทักษะในการทำงาน (Midterm Review) เมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้ว 2 เดือน
4.8 จัดสัมมนาอาสาสมัครและครูประจำการเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ จำนวน 3 วัน

5. จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 12 คน (ประจำการโรงเรียนละ 2 คน)

6. เงื่อนไขการสมัคร

6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

 1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
 • เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (10 คะแนน)
 • แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (25 คะแนน)
 • เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (30 คะแนน)
 • ท่านคิดว่าทักษะชีวิตด้านใดบ้างที่สำคัญและจำเป็น กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคสมัยปัจจุบัน กรุณายกตัวอย่าง 1 ทักษะชีวิต พร้อมอธิบายเหตุผลความจำเป็น (35 คะแนน)
  ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)
 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ :

7. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน

7.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 8
กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org โดยแนบหลักฐานการสมัคร (ข้อ 6.2) มาในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

7.2 ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2560

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

7.4 การสอบสัมภาษณ์
หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบสัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ส่วนสถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง Email และ sms

7.5 การประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 30 กันยายน 2560 ทีมงานแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงและส่ง email แจ้งผลผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

7.6 การปฐมนิเทศ
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2560 (5 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

7.7 การปฏิบัติงาน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 8 มีนาคม 2561 (4 เดือน)

7.8 ติดตามการทำงานของครูอาสา (Follow Up)
12 – 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนที่ครูอาสาปฎิบัติงาน

7.9 Midterm Review
6 – 7 มกราคม 2561 (2 วัน) ณ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่

7.10 ถอดบทเรียนการทำงาน
9 – 11 มีนาคม 2561 (3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม :  เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
09-8783-2724     (คุณจารุวรรณ)         อีเมล์  wahn@childsdream.org
08-5033-2794     (คุณพันธกานต์)        อีเมล์  phantakarn@volunteerspirit.org

—————-

ปฏิทินกิจกรรม โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่น 8 ปีการศึกษา 2560

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : https://www.volunteerspirit.org/?p=32340

register_step_design1

ค่าใช้จ่าย : -