เกาะสุกรเป็นเกาะเล็กๆอยู่ฝั่งทะเลอันดามันในเขตอำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวบ้านมีอาชีพทำประมง ทำนา และทำเกษตรทั่วไป
ในค่ายนี้อาสาสมัครไทยและต่างชาติจะร่วมกันทำงานด้านการเกษตร เช่น
เกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้านเกาะสุกร รวมถึงเรียนรู้การเกษตรปลอดสารพิษ
ร่วมกิจกรรมกับเด็ก ตอนหลังเลิกเรียน และเรียนรู้วิถีชาวประมงไป

ประวัติองค์กรสมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547  โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548  และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)”  เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่  15/2 ม.3 ต. โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  ถึงวันนี้กลุ่มดาหลาได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันมาเกือบ 13 ปี เสมือนเด็กน้อย ที่เริ่มด้วยวัยแห่งการเรียนรู้  รอวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  ด้วยเจตนารมณ์ของความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกัน นอกเหนือจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทย  ในเครือข่ายระหว่างประเทศนั้น กลุ่มดาหลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ CCIVS หรือ (คณะกรรมการประสานงานเพื่ออาสาสมัครนานาชาติ)  ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในเอเชีย NVDA หรือ (เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย)  ซึ่งทั้งสองเครือข่ายนี้ เสมือนตัวกลางในการประสานงานเพื่อการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครนานาชาติ เข้าร่วมโครงการที่ทางกลุ่มดาหลาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น

จุดประสงค์ของโครงการ

– เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชน และเรียนรู้ขั้นตอนการทำนา
– เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
– เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างผู้เข้าร่วม

 

กิจกรรม
– เรียนรู้วิถีการทำนา เกี่ยวข้าว เก็บแตงโม และเกษตรอินทรีย์
– กิจกรรมกับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– กิจกรรมเรียนรู้วิถีประมง
หมายเหตุ ตัวกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ
1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน
ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

สิ่งที่ห้ามนำมาในค่าย (เด็ดขาด)

  1. สารเสพติด
  2. แอลกอฮอล์
  3. อคติ หรือความคิดด้านลบ
  4. เรื่องชู้สาว ที่เกินความเหมาะสม

  1. อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1T_rGxu2q0FYp-eh8l-3Gu1M_iFLBEZyG/view?usp=sharing
  2.  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy
  3. ส่งใบสมัครมายัง www.dalaa.thailand@gmail.com
  4. รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่
  5. ชำระค่าเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย : 3,000