กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “สร้างสมดุลสร้างสุขภาพ ตอน  รักษาโรคกระดูกและข้อ โดยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัด”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่  13 พฤษภาคม 2559    เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ   หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

 08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.      การสัมมนา เรื่อง “สร้างสมดุลสร้างสุขภาพ ตอน  รักษาโรคกระดูกและข้อโดยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัด”

โดย : นาวาอากาศโท นายแพทย์ อุดม   เกียรติวิชญ์

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ นพ.9  โรงพยาบาลจอมทอง  จ.เชียงใหม่)

12.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “สร้างสมดุลสร้างสุขภาพ ตอน  ใช้ไปลับไป”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่  13 พฤษภาคม 2559    เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ   หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

 12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน

13.00 – 16.00 น.      การสัมมนา เรื่อง “สร้างสมดุลสร้างสุขภาพ ตอน  ใช้ไปลับไป”

โดย : นาวาอากาศโท นายแพทย์ อุดม   เกียรติวิชญ์

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ นพ.9  โรงพยาบาลจอมทอง  จ.เชียงใหม่)

16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

 กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ออกกำลังกายด้วย Line Dance เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ครั้งที่ 4”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่  15  พฤษภาคม 2559    09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.      การฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ออกกำลังกายด้วย Line Dance

                                                       เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ครั้งที่ 4”

โดย : อาจารย์กุลวรรณ   ลัชชะเดช

(อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี)

12.00 น.                 ปิดการฝึกปฏิบัติ

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “แสงธรรมส่อง ตอน ของดีจากชาดก”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่  15  พฤษภาคม 2559   เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน

13.00 – 16.00 น.      การสัมมนาเรื่อง “แสงธรรมส่อง ตอน ของดีจากชาดก”

โดย : พระมหากิตติศักดิ์  โคตมสิสฺโส

(พระนักเทศน์และนักเขียนชื่อดัง นามปากกา ศ.สียวน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)

16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ศิลปะบำบัด ตอน สร้างสรรค์งานตัดแปะจากกระดาษ (Collage)”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่  19  พฤษภาคม 2559    เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน

13.00 – 16.00 น.      การสัมมนา เรื่อง “ศิลปะบำบัด ตอน สร้างสรรค์งานตัดแปะจากกระดาษ   (Collage)”

โดย : อาจารย์เพ็รชลดา   ซึ้งจิตสิริโรจน์

(นักศิลปะบำบัด ศูนย์ศิลปะบำบัดฮิวแมนเซ็นเตอร์)

16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “งานประดิษฐ์: กระเป๋าเดคูพาจ”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่  21  พฤษภาคม 2559   เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.      การปฏิบัติเรื่อง “งานประดิษฐ์: กระเป๋าเดคูพาจ”

โดย : อาจารย์ปัญชลี   เฉลิมพงษ์

12.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การฝึกขับร้องเพลงด้วยตนเอง  ตอนที่1 ความรู้พื้นฐาน ร่างกายของเรา”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่  21  พฤษภาคม 2559  13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน

13.00 – 16.00 น.      การสัมมนาเรื่อง “การฝึกขับร้องเพลงด้วยตนเอง  ตอนที่1 ความรู้พื้นฐาน ร่างกายของเรา”

โดย : แพทย์หญิงพันทิวา   สินรัชตานันท์

(นักร้องแผ่นเสียงทองคำ, รางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชน)

16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ภาวนากับการแต่งหน้า : ใช้สมมติ แก้สมมติ”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่  22  พฤษภาคม 2559    09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.      การสัมมนาเรื่อง “ภาวนากับการแต่งหน้า : ใช้สมมติ แก้สมมติ”

โดย : อาจารย์กกกร  เบญจาธิกุล

(นักแสดงนำภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็ก)

12.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ภาษา-พาสาร”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่  22  พฤษภาคม 2559    13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน

13.00 – 16.00 น.      การสัมมนาเรื่อง “ภาษา-พาสาร”

โดย : อาจารย์เนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์

(ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2536 กวีรางวัลซีไรต์)

16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

 กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “งานประดิษฐ์: พับเหรียญโปรยทานผลไม้”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม 2559    09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.      การปฏิบัติเรื่อง “งานประดิษฐ์: พับเหรียญโปรยทานผลไม้”

โดย : อาจารย์โสภา   บุญเพ็ชร์

12.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************ 

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดร่วมกับสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่  29  พฤษภาคม 2559    09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์   อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.      การปฏิบัติเรื่อง “ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน”

โดย : อาจารย์นรีรัตน์   พินิจธนสาร

(อาจารย์ประจำสาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

12.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ศิลปะการวาดภาพลายเส้น (Drawing)”
จัดโดย  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดร่วมกับสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่  29  พฤษภาคม 2559    13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ   หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1  ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์

************************

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน

13.00 – 16.00 น.      การปฏิบัติเรื่อง “ศิลปะการวาดภาพลายเส้น (Drawing)”

โดย : อาจารย์ชุมพล   พินิจธนสาร

(ฝ่ายศิลปกรรมวารสารMTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.)

16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

************************

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ท่านใดที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่หน้างาน ตามวัน เวลา และสถานที่จัดงาน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

ติดตามข้อมูลรับข่าวอบรมฟรี ได้ที่...
Facebook : SermSook
Line : @ddi4306z

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย