โครงการปันความรู้สู่สังคม

โครงการปันความรู้สู่สังคมเป็นโครงการที่มีการสรรหาจิตอาสาที่จะมาช่วยมอบความรู้และจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้ามาใช้ได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เด็กที่เข้ามาศึกษาสื่อการสอนของมูลนิธิจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดูวีดีโอสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ในการเรียน สามารถเข้าใจในบทเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยใช้ในการทบทวนบทเรียนต่างๆ การศึกษาหาความรู้ก่อนเริ่มเรียน ส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ มูลนิธิช่วยสอนจึงได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากสังคมอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  • เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้กับบุคคลในสังคมได้ศึกษาและเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน

รายละเอียดโครงการ

  • 13.00 น. ลงทะเบียนจิตอาสา
  • 14.00 น. ประชุมวางแผนเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูล ที่จะใช้ในการสอน
  • 14.30 น. จัดเตรียมอุปกรณ์และองค์ประกอบต่างๆที่จะใช้ในการถ่ายทำสื่อการสอน
  • 15.00 น. เริ่มถ่ายสื่อการสอน
  • 16.00 น. สรุปเนื้อหาและจัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการเผยแพร่

*หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความประสงค์ของจิตอาสาเองเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ

การเตรียมตัวสำหรับการร่วมโครงการ

  • จิตอาสาที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้สู่สังคม
  • เนื้อหาที่จะใช้ในการสอนและการเผยแพร่

*หมายเหตุ ทั้งนี้ทางมูลนิธิช่วยสอนจะมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน และสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเก็บช่วงโมงกิจกรรมทางมูลนิธิจะเซ็นรับรองกิจกรรม พร้อมตราประทับ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

0 บาท

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มูลนิธิช่วยสอน 2022/16 ซอยพหลโยธิน 34/1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-941-5530 หรือ คุณสมยศ  จันทร์สุมาวงศ์ โทร 0810375382 Email : jointeach.work@gmail.com

*เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้ ช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารของโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่อไป ขอบคุณครับ…

จิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมโครงการปันความรู้สู่สังคม สามารถส่งข้อความ inbox มายังเพจมูลนิธิช่วยสอนเพื่อติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

มูลนิธิช่วยสอน 

https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-284522942080426/

ใบสมัครออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCExTmvk9IPo4puKUVesBWtcpqPZOk3OB4bun3CuFiwjqsg/viewform

 

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย