chd7_head_logo

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 7 รอบพิเศษ

    ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) และเครือข่ายจิตอาสา (Volun-teer Spirit Network) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 1 – 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดระยะเวลา 3 ปี มีโรงเรียนในโครงการ 7 แห่ง และมีครูอาสาสมัครทั้งสิ้น 60 คน

บทบาทการทำงานของครูอาสาสมัครได้ก่อให้เกิดการพัฒนากับนักเรียนในโรงเรียนหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิต การทำหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนวิชาพื้นฐานในชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้กระตุ้นในนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานในหลายวิชาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ มากไปกว่านั้น คือการสร้างความมุมานะที่จะเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนเองให้มากขึ้น ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ครูอาสาสมัครได้เข้าไปเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้กับนักเรียน สร้างการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่มีคุณค่า นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อยอดความใฝ่ฝันและความต้องการ ให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต

นอกจากการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว โรงเรียนที่ครูอาสาสมัครเข้าไปประจำการยังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอีกด้วย เกิดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ สร้างพื้นที่ให้ครูประจำการได้ทดลองทำการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม ครูอาสาสมัครเองก็ยังได้ใช้เวลา 4 เดือนนี้ ในการเรียนรู้ตัวเองผ่านงานพัฒนาการศึกษา เกิดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ กับประสบการณ์ที่มีคุณค่า

โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 7 นี้ จึงเป็นการทำงานพัฒนาการศึกษาที่ต่อเนื่อง กับภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

 

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

          1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีความสนใจด้านการพัฒนาการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (5 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2560)
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด และต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

          2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำหน้าที่สอนเสริมรายวิชาที่มีความสำคัญแก่นักเรียน อาทิ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน มีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนในด้านต่างๆ อาทิ ความมั่นใจในตนเอง, ความรับผิดชอบ, ความมีระเบียบมีวินัย เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือร่วมกับโรงเรียน)
2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก มีหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแก่นักเรียนบ้านไกลที่ต้องพักอาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

1. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู ต.แม่แดดน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนบ้านแม่ศึก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียน ตชด.บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 บ้านปุงยาม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
6. โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 บ้านหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

          4.1     จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
4.2     สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) >> อำเภอเมือง เชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – พื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
4.3     สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4     ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) โดยมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา
4.5     สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน
4.6     จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

5. จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ

          รุ่นที่ 7 รอบพิเศษ จำนวน 6 คน

6. เงื่อนไขการสมัคร

6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
• เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร (10 คะแนน)
• แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (25 คะแนน)
• เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (30 คะแนน)
• ท่านคิดว่าทักษะชีวิตด้านใดบ้างที่สำคัญและจำเป็น กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคสมัยปัจจุบัน กรุณายกตัวอย่าง 1 ทักษะชีวิต พร้อมอธิบายเหตุผลความจำเป็น (35 คะแนน)

ทั้ง 3 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่ เกิน 2 หน้า (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word, doc, docx, pdf)
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
3. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : https://www.volunteerspirit.org/?p=30711

7. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน

7.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 7
กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org โดยแนบหลักฐานการสมัคร (ข้อ 6.2) มาในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

7.2 ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2560

7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

7.4 การสอบสัมภาษณ์ (กรุงเทพมหานคร)
หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบ        สัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 ส่วนสถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง Email และโทรศัพท์

7.5 การประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทีมงานแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงและส่ง email แจ้งผลผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

7.6 การปฐมนิเทศ
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 (5 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

7.7 การปฏิบัติงาน
วันที่ 5 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2560 (4 เดือน)

7.8 ติดตามการทำงานของครูอาสา (Follow Up)
กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนที่ครูอาสาปฎิบัติงาน

7.9 Midterm Review
สิงหาคม 2560 (2 วัน) ณ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่

7.8 ถอดบทเรียนการทำงาน
6 – 8 ตุลาคม 2560 (3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่น 7

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัครครูอาสา เปิดรับจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 กรอกใบสมัคร :www.volunteerspirit.org
การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ- อ่านใบสมัคร 1 – 7 พฤษภาคม 25ุ60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2560 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การสอบสัมภาษณ์ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 สถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไป ยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง Email และ sms
การประกาศผลการคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2560 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การปฐมนิเทศครูอาสา รุ่นที่ 6 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 (5 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่
การปฏิบัติงานของครูอาสา 5 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2560 (4 เดือน)
Follow Up กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนที่ครูอาสาปฎิบัติงาน
Midterm Review  สิงหาคม 2560 (2 วัน) มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่
ถอดบทเรียนการทำงาน 6 – 8 ตุลาคม 2560 (3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามเพิ่มเติม : เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
09-8783-2724 (คุณจารุวรรณ) อีเมล์ wahn@childsdream.org
08-5033-2794 (คุณพันธกานต์) อีเมล์ phantakarn@volunteerspirit.org

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ : https://www.volunteerspirit.org/?p=30711

register_step_design1

ค่าใช้จ่าย : -