โครงการ “ปันยิ้ม อิ่มสุข”
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนำพระดำริ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เส้นทางคมนาคม ไม่สะดวก การติดต่อประสานงานในพื้นที่ระหว่างอำเภอและจังหวัด เป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่งผลให้เด็กขาดอุปกรณ์ การเรียนการสอน และอุปกรณ์เสริมทักษะในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม ตลอดจน ขาดแคลนบุคลากร ครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอกับอัตราส่วนของเด็กในโรงเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่เหมาะสม กับวัย พระองค์ท่านจึงมีพระดำริให้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน อาทิ อำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ โดยมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษาแก่เด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และครอบครัว ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแผนที่ จะดำเนินการโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในจังหวัดที่มี พื้นที่ติดชายแดน จำนวน ๓๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี จันทบุรี ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ตราด นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยะลา ระนอง ราชบุรี เลย ศรีสะเกษ สตูล สงขลา สระแก้ว สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ และจังหวัด อำนาจเจริญ
.
โรงเรียนเพียงหลวง ๔ (โรงเรียนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ)
ประวัติความเป็นมา
________________________________________
เดิมชื่อโรงเรียนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล บ้านสุไหงมูโซ๊ะ มีลักษณะเป็นเกาะติดฝั่งอันดามัน พื้นที่ประมาณ ๕ ตารางกิโลเมตร ห่างไกลจากชุมชนเมือง โรงเรียนได้ก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยการร่วมมือร่วมแรงของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้มีสถานศึกษาให้เด็กในชุมชน โรงเรียนตั้งอยู่ในถิ่น ทุรกันดารตามประกาศกระทรวงการคลัง การเดินทางคมนาคมค่อนข้างยากลำบาก และได้เปิดเป็นโรงเรียนเพียงหลวง ๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ มีนายธีรพล ศิลป์ภูศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครู เปิดสอน ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
________________________________________
กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
8.00 น. นัดรวมพลที่จุดจอดรถ อ.ละงู จังหวัดสตูล
รับประทานอาหารเช้า (อาสาสมัครดูแลตัวเอง)
9.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือบินตี เข้าหมู่บ้านสุไหงมูโซ๊ะ
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการ ทำความรู้จักอาสาสมัคร และร่วมกันทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆที่โรงเรียน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสอนน้อง ทำไอศกรีมกะทิ และ ทาสีอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่มัสยิดของหมู่บ้าน
16.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และช่วยกันเตรียมอาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเด็กๆอีก 1 มื้อ
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ สอนน้องดูดาว
22.00 น. เข้านอน (อาสาสมัครนอนที่โรงเรียน)
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
8.00 น. ส่งมอบแทงก์น้ำให้โรงเรียนเพียงหลวง 4
9.00 – 12.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา แวะซื้อเสบียง และรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. ลงเรือเดินทางสู่เกาะอาดัง (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
15.00 – 16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (เราจะนอนเต็นท์พักแรมของอุทยานบนเกาะอาดัง)
16.00 น. – 17.00 น. “อาสาฮาเฮ” กิจกรรมสันทนาการและกีฬาฮาเฮกระชับความสัมพันธ์เพื่อนจิตอาสา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมระดมความคิด ล้อมวงคุยเรื่องจิตอาสา
22.00 น. เข้านอน
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00 น. ลงเรือท่องเที่ยว วันเดย์ทริป (เตรียมอาหารเที่ยงลงเรือไปด้วย)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ หรือ เกาะที่เราแวะเที่ยว
14.00 น. กลับมาที่พัก (เกาะอาดัง)
14.00 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ใครอยากผูกเปลนอนรับลม เล่นน้ำ ก็จัดได้ตามสบายเลยจ้า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กิจกรรมเฉลยบัดดี้
21.00 น. เข้านอน
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00 น. เดินทางกลับขึ้นฝั่ง
________________________________________
หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 3,500 บาท (เป็นค่าเดินทางและค่าอาหารตลอดโครงการ ซึ่งยังไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ กทม-สตูล นะคะ)
** บางท่านอาจเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องกลับหาดใหญ่ จึงเผื่อเวลาเดินทางไว้ให้ค่ะ
เรื่องรอบรถทัวร์เท่าที่ดูจะมีตั้งแต่ 17.30-19.30 น. ค่ะ ซึ่งรถทัวร์ที่จะลงจุดจอด อ.ละงูได้ ต้องเป็นเส้นทาง กรุงเทพ-ตรัง-สตูล ค่ะ แล้วจะนำข้อมูลเรื่องการเดินทางมาอัพเดตให้ต่อไปค่ะ
จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ จะมีการระดมทุนเพื่อจัดซื้อถังประปาและค่าวัสดุก่อสร้างโครงเหล็กและฐานปูนสำหรับวางถังค่ะ ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่บนเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำกร่อย(บริเวณป่าชายเลน) จึงต้องการแทงก์เก็บน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงแล้งค่ะ
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆค่ะ เด็กนักเรียนมี 28 คน เราจึงจะจัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ คือมื้อกลางวันและมื้อเย็น เพื่อจัดกิจกรรมพาน้องดูดาวต่อเนื่องในตอนกลางคืนค่ะ
** รับอาสาสมัคร 20 คนเท่านั้นนะคะ **
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านส่งหลักฐานการโอนเงินลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะคะ จะนับจำนวนผู้เข้าร่วมตามลำดับการส่งหลักฐานสลิปโอนเงิน
หากคนเกินจำนวน ยินดีโอนเงินคืนให้ค่ะ
สามารถสมทบทุนได้ที่ เลขทีบัญชี 493-0-18030-9 ธ.กรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี น.ส.ธนาพร ตระกูลดิษฐ์ เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Inbox FB : ฟอเรสต์ชี่ เจ็ดสี่ หรือ mint_friend@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-0377041 (มิ้นท์)
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนำพระดำริ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เส้นทางคมนาคม ไม่สะดวก การติดต่อประสานงานในพื้นที่ระหว่างอำเภอและจังหวัด เป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่งผลให้เด็กขาดอุปกรณ์ การเรียนการสอน และอุปกรณ์เสริมทักษะในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม ตลอดจน ขาดแคลนบุคลากร ครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอกับอัตราส่วนของเด็กในโรงเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่เหมาะสม กับวัย พระองค์ท่านจึงมีพระดำริให้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน อาทิ อำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ โดยมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษาแก่เด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และครอบครัว ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแผนที่ จะดำเนินการโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในจังหวัดที่มี พื้นที่ติดชายแดน จำนวน ๓๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี จันทบุรี ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ตราด นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยะลา ระนอง ราชบุรี เลย ศรีสะเกษ สตูล สงขลา สระแก้ว สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ และจังหวัด อำนาจเจริญ
.
โรงเรียนเพียงหลวง ๔ (โรงเรียนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ)
ประวัติความเป็นมา
________________________________________
เดิมชื่อโรงเรียนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล บ้านสุไหงมูโซ๊ะ มีลักษณะเป็นเกาะติดฝั่งอันดามัน พื้นที่ประมาณ ๕ ตารางกิโลเมตร ห่างไกลจากชุมชนเมือง โรงเรียนได้ก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยการร่วมมือร่วมแรงของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้มีสถานศึกษาให้เด็กในชุมชน โรงเรียนตั้งอยู่ในถิ่น ทุรกันดารตามประกาศกระทรวงการคลัง การเดินทางคมนาคมค่อนข้างยากลำบาก และได้เปิดเป็นโรงเรียนเพียงหลวง ๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ มีนายธีรพล ศิลป์ภูศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครู เปิดสอน ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
________________________________________
กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
8.00 น. นัดรวมพลที่จุดจอดรถ อ.ละงู จังหวัดสตูล
รับประทานอาหารเช้า (อาสาสมัครดูแลตัวเอง)
9.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือบินตี เข้าหมู่บ้านสุไหงมูโซ๊ะ
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการ ทำความรู้จักอาสาสมัคร และร่วมกันทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆที่โรงเรียน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสอนน้อง ทำไอศกรีมกะทิ และ ทาสีอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่มัสยิดของหมู่บ้าน
16.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และช่วยกันเตรียมอาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเด็กๆอีก 1 มื้อ
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ สอนน้องดูดาว
22.00 น. เข้านอน (อาสาสมัครนอนที่โรงเรียน)
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
8.00 น. ส่งมอบแทงก์น้ำให้โรงเรียนเพียงหลวง 4
9.00 – 12.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา แวะซื้อเสบียง และรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. ลงเรือเดินทางสู่เกาะอาดัง (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)
15.00 – 16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (เราจะนอนเต็นท์พักแรมของอุทยานบนเกาะอาดัง)
16.00 น. – 17.00 น. “อาสาฮาเฮ” กิจกรรมสันทนาการและกีฬาฮาเฮกระชับความสัมพันธ์เพื่อนจิตอาสา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมระดมความคิด ล้อมวงคุยเรื่องจิตอาสา
22.00 น. เข้านอน
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00 น. ลงเรือท่องเที่ยว วันเดย์ทริป (เตรียมอาหารเที่ยงลงเรือไปด้วย)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ หรือ เกาะที่เราแวะเที่ยว
14.00 น. กลับมาที่พัก (เกาะอาดัง)
14.00 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ใครอยากผูกเปลนอนรับลม เล่นน้ำ ก็จัดได้ตามสบายเลยจ้า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กิจกรรมเฉลยบัดดี้
21.00 น. เข้านอน
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00 น. เดินทางกลับขึ้นฝั่ง
________________________________________
หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 3,500 บาท (เป็นค่าเดินทางและค่าอาหารตลอดโครงการ ซึ่งยังไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ กทม-สตูล นะคะ)
** บางท่านอาจเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องกลับหาดใหญ่ จึงเผื่อเวลาเดินทางไว้ให้ค่ะ
เรื่องรอบรถทัวร์เท่าที่ดูจะมีตั้งแต่ 17.30-19.30 น. ค่ะ ซึ่งรถทัวร์ที่จะลงจุดจอด อ.ละงูได้ ต้องเป็นเส้นทาง กรุงเทพ-ตรัง-สตูล ค่ะ แล้วจะนำข้อมูลเรื่องการเดินทางมาอัพเดตให้ต่อไปค่ะ
จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ จะมีการระดมทุนเพื่อจัดซื้อถังประปาและค่าวัสดุก่อสร้างโครงเหล็กและฐานปูนสำหรับวางถังค่ะ ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่บนเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำกร่อย(บริเวณป่าชายเลน) จึงต้องการแทงก์เก็บน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงแล้งค่ะ
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆค่ะ เด็กนักเรียนมี 28 คน เราจึงจะจัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ คือมื้อกลางวันและมื้อเย็น เพื่อจัดกิจกรรมพาน้องดูดาวต่อเนื่องในตอนกลางคืนค่ะ
** รับอาสาสมัคร 20 คนเท่านั้นนะคะ **
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านส่งหลักฐานการโอนเงินลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะคะ จะนับจำนวนผู้เข้าร่วมตามลำดับการส่งหลักฐานสลิปโอนเงิน
หากคนเกินจำนวน ยินดีโอนเงินคืนให้ค่ะ
สามารถสมทบทุนได้ที่ เลขทีบัญชี 493-0-18030-9 ธ.กรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี น.ส.ธนาพร ตระกูลดิษฐ์ เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Inbox FB : ฟอเรสต์ชี่ เจ็ดสี่ หรือ mint_friend@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-0377041 (มิ้นท์)
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ :https://www.facebook.com/events/1036886513050715/

** รับอาสาสมัคร 20 คนเท่านั้นนะคะ **
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านส่งหลักฐานการโอนเงินลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะคะ จะนับจำนวนผู้เข้าร่วมตามลำดับการส่งหลักฐานสลิปโอนเงิน
หากคนเกินจำนวน ยินดีโอนเงินคืนให้ค่ะ
สามารถสมทบทุนได้ที่ เลขทีบัญชี 493-0-18030-9 ธ.กรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี น.ส.ธนาพร ตระกูลดิษฐ์ เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Inbox FB : ฟอเรสต์ชี่ เจ็ดสี่ หรือ mint_friend@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-0377041 (มิ้นท์)

ค่าใช้จ่าย : 3500