Peace Camp
13-25 มิถุนายน 2559
จังหวัดสงขลา
VSA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานานาชาติ Peace Camp จังหวัดสงขลา ร่วมกับอาสาสมัครจากฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส
คุณสมบัติ
 1. อายุ 17 ปีขึ้นไป
 2. สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
กิจกรรม
 • ครูอาสาในโรงเรียนประถมชนบท
 • ฟื้นฟูแปลงผักปลอดสารพิษ และสถานที่พักผ่อนใหม่ของสมาคมสำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน
 • กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 
ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร 
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
 3. หลังส่งเอกสารครบ จะได้รับอีเมลยืนยัน พร้อมเอกสารกำหนดการ รายละเอียดการเดินทาง และจุดนัดหมาย (Meeting Point) 
ค่าใช้จ่าย 
6,500 บาท รวมที่พักและอาหาร ตลอดสองสัปดาห์ และเสื้อ T-shirt
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ครูตุ้ม 08 9878 9355, workcamp@volunteerspirit.or.th

 

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร 
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
 3. หลังส่งเอกสารครบ จะได้รับอีเมลยืนยัน พร้อมเอกสารกำหนดการ รายละเอียดการเดินทาง และจุดนัดหมาย (Meeting Point) 

Register Now