กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน
Psychological for freedom friendship PFF

พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ
– ภาคอีสาน,ภาคกลาง ,ภาคตะวันออก

1. จัดค่ายอบรมในกลุ่มเยาวชน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เรื่องความเป็นผู้นำ การเป็นเยาวชนแกนนำ รู้จักบทบาทหน้าที่และตระหนักในบทบาทตนเอง โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STIs) ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเชิงจิตวิทยา
2. รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ การป้องกัน โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STIs)
3. การทำกลุ่มดนตรีบำบัดและรายเดี่ยว เพื่อบำบัดโรคต่างๆในร่างกาย.แข็งแรง และเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน CD4 ในร่างกาย
4. บริการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับระบบการส่งต่อ และการตรวจวิเคราะห์ร่างกายเบื้องต้น
5. โครงการสร้างวิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคมของตนเอง และนำกลุ่มและสังคมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ