กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน
PSYCHOLOGICAL FOR FREEDOM FRIENDSHIP PFF

- จัดค่ายอบรมในกลุ่มเยาวชน ในเรื่องความเป็นผู้นำ เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STIs) ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเชิงจิตวิทยา
- รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ การป้องกัน โรคเอดส์
- การทำกลุ่มดนตรีบำบัดและรายเดี่ยว เพื่อบำบัด
โรคต่างๆในร่างกาย.แข็งแรง และเพื่อช่วยเพิ่ม ภูมิคุ้มกัน CD4 ในร่างกาย
- บริการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับระบบการส่งต่อ และการ ตรวจวิเคราะห์ร่างกายเบื้องต้น
- โครงการสร้างวิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม ของตนเอง และนำกลุ่มและสังคมนั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ