ชมรมฅนรักป่า
Ecotourism

พื้นที่ดำเนินงาน
ภาคอีสาน

ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การปลูกป่า การร่วมทำฝายน้ำล้น การทำโปร่งเทียม นอกเหนือจากที่กล่าวมามา ชมรมฯ ยังตระหนักดีถึงเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบที่อยู่ห่างไกล เช่นตำรวจตระเวนชายแดน ทหาร และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชมรมฯ ก็นำยารักษาโรค เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ด้วยความห่วงใย