“เริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าอยากออกมาทำอะไรเพื่อตนเองและผู้อื่น รวมตัวกันกลุ่มเล็กๆ แบบไม่มีชื่อกลุ่ม ประมาณช่วง เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๔ ใช้เวลาหลังเลิกงานใน การไปรวมตัวกันช่วยงานที่วัดในวันสำคัญ รณรงค์เก็บขยะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สมัครไปเป็นอาสาตามสถานสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เริ่มตั้งชื่อกลุ่ม ว่า กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม เพราะเริ่มมีสมาชิคเยอะขึ้นและได้เปิดโอกาสรับบุคคลภายนอกด้วยมาร่วมกิจกรรมอาสากับทางชมรม และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสืบเนื่องมาเรื่อยๆ โดยระดมทุนและลงแรงกันเอง มิได้ขอรับทุนหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานใด อนุรักษ์สิ่งดีงาม ที่ทางชมรมให้นิยามไว้ คือการดูแลรักษาคุณค่าความดีงามดั้งเดิมที่อยู่ภายในรักษาไว้พร้อมพัฒนาให้งอกงามยิ่งขึ้นไป โดยนำเอาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในงานอาสา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตควบคู่ศีลธรรม”

สร้างพื้นที่ดีงามให้ผู้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน

นายอารีย์ โพธิ์ศรี
ประธานชมรม

๑.โครงการหนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะอนุสาวรีย์ฯ พัฒนามหานครแห่งภายใน)
๒.โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด
๓.โครงการอาสาสมัครช่วยงานการกุศล (จิตอาสาทาสีรั้วัด)
๔.โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี (อาสาสมัครยิงเมล็ดพันธุ์พืชปลูกป่า)