ชมรม  English Crazy Club
English Crazy Club

พื้นที่ดำเนินงาน
อุบลราชธานี

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบของค่าย ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและเพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ รวมถึงสร้างจิตอาสาให้กับสมาชิกชมรมซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.จัดหาอาสาสมัครนานาชาติเพื่อเป็นบุคลากรอาสาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนต่างๆในเขตอิสานใต้