บ้านอิ่มใจ
imjaihouse

พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดเชียงใหม่

งานอาสาสมัคร บ้านอิ่มใจต้องการอาสาสมัครที่มีความรู้หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพที่มี อยู่ของเด็กๆ ให้โดดเด่นขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะรู้จักตัวเอง และความสามารถที่มีอยู่ ที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันให้กับ เด็กๆ บ้านอิ่มใจขอเชิญชวนท่านเป็นอาสาสมัครในการสอนเด็กในด้านต่างๆดังนี้
o ผู้สอนเด็กทำการฝีมือต่างๆ
o ผู้สอนเด็กด้านศิลปะและการวาดรูป
o ผู้สอนเด็กในการทำขนมอบ เพื่อการประกอบอาชีพ
o ผู้สอนเด็กในงานอาชีพต่างๆ
o ผู้สอนดนตรีไทยและสากล