มูลนิธิครูสร้างสรรค์
TEACHER PLUS FOUNDATION

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู
- ทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียนต้นแบบ
- การร่วมสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยอาสา สมัครเจ้าของภาษา
- ให้ทุนครูสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการประชุม ประจำปีของ TESOL
- ประสานงานให้ผู้สนใจบริจาคคอมพิวเตอร์ หนังสือ และสื่อการสอนต่าง ๆ ให้โรงเรียน