มูลนิธิพัฒนาอีสาน
NET FOUNDATION

พื้นที่ดำเนินงาน
สุรินทร์  ศรีสะเกษ มุกดาหาร เลย นครพนม หนองคาย

อาสาสมัครงานโครงการและงานวิจัย
1.งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
2.งานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก
3.งานวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดสุรินทร์
4.งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องและจัดการได้อย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่และท้องถิ่น โดยศูนย์บริการที่เป็น มิตร (Youth and PHA friendly service - YPFS)
5.งานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่าย การเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก