มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน
AidThai

พื้นที่ดำเนินงาน
ภาคอีสาน

1. สำรวจสถานการณ์ HIV/AIDS และศักยภาพ องค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านเอดส์
2. ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม ความช่วยเหลือทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพแก่สัมมนา การผลิตวารสารเอดส์ และบริการศูนย์ข้อมูล
3. จัดตั้งกองทุนให้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการย่อยดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์
4. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ โดยการจัดเวทีต่างๆ และการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
5. ส่งเสริมการวางแผนและการประสานงาน โดยสนับสนุนการติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน