พัฒนา/อบรมผู้นำทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย (การพัฒนากระบวนทัศน์-จิตสำนึกใหม่ของการพัฒนา) ร่วมกับชุมชน/สภาองค์กรชุม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ใน 15 จังหวัด ทั่วประเทศไทย