มูลนิธิสัมมาชีพ
RIGHT LIVELIHOOD FOUNDATION

- งานพัฒนา/อบรมผู้นำทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็น เครือข่ายเพื่อการพัฒนาร่วมกับชุมชน/สภาองค์กร ชุม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม