มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
BOOKS FOR CHILDREN FOUNDATION

อาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดให้กลุ่มเด็กดาวน์ซิน โดรม เด็กออทิสติคและเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา รวมถึงผู้บกพร่องทางการมองเห็น เด็กใน ชุมชนแออัดและคนชราในสถานสงเคราะห์