มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก
The Volunteers for Children’s Development Foundation

พื้นที่ดำเนินงาน
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

• งานภาคสนาม เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ออกไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพบปะกับเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามตลาด สวนสาธาร ณะ บาร์เบียร์ แหล่งชุมชน ลงทำงานคลุกคลีทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก รวมทั้งแม่เด็กบางรายที่นำลูกมาขอทานหรือขายพวงมาลัย ให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเด็กกรณีเร่งด่วน รักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหา และใช้กระบวนการฝึกทักษะชีวิตลงไปทำกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มเด็กให้เด็กได้เล็งเห็นถึงทางเลือกที่มุ่งหวังไว้ เช่น กลับสู่ครอบครัว เข้าเรียนหนังสือ ฝึกอาชีพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมุ่งให้เด็กมีทักษะชีวิตเพื่อป้องกันตนเองจากการเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศ โรคเอดส์ และยาเสพติด
• งานบ้านพัก เป็นบ้านที่อยู่ห่างจากตัวเมือง และมีสภาพค่อนข้างเป็นชนบท โดยมุ่งรองรับเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ต่อเนื่องจากงานภาคสนาม เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในด้านปัจจัยสี่ ฝึกให้เด็กทำการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เกม กิจกรรมด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อันเป็นกระบวนการลดพฤติกรรมเสี่ยงและผลักดันให้เด็กเกิดแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
• งานศูนย์บริการเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์ให้บริการเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ซึ่งใกล้กับแหล่งที่เด็กพักอาศัย ทำให้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่าย โดยจะให้บริการทั้งด้านการศึกษา คำปรึกษา ศิลปะ ทักษะอาชีพขั้นพื้นฐาน รักษาพยาบาลเบื้องต้น สุขภาพอนามัย และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกันการเข้าสู่การขายบริการทางเพศ และป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงการส่งต่อกรณีเร่งด่วน
• งานฝึกทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึกทักษะในการดำเนินชีวิต คือ การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การคิดหาทางเลือก และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง โดยมีเป้าหมายอยู่ 2 ระดับ คือเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ทักษะชีวิตที่ฝึกให้กับเด็ก เช่น การประเมินสถานการณ์ การเจรจาปฏิเสธต่อรองอย่างรักษาน้ำใจ การควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดัน ซึ่งทักษะต่างๆ จะสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม, ละคร, สนทนากลุ่มย่อย ที่สร้างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กมากที่สุด
• งานป้องกันการเคลื่อนย้ายของกลุ่มเด็กเร่ร่อนจากตะเข็บชายแดนสู่ จ.เชียงใหม่ เป็นงานเชิงป้องกันการเคลื่อนย้ายของกลุ่มเด็กเร่ร่อนจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย มาสู่ จ.เชียงใหม่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน พร้อมทั้งป้องกันเด็กจากธุรกิจทางเพศ