มูลนิธิฮักเมืองน่าน
(HUNG MUANG NAN)

พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดน่าน

สนับสนุนด้านความสัมพันธ์โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ให้รักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นำพิธีทางศาสนามาใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เพื่อเกิดเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ฟื้นฟูการจัดการป่าอนุรักษ์และพัฒนางานเกษตร อาชีพ เผยแพร่ศาสนาและจริยธรรม