มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
FOUNDATION FOR CHILD DEVEOPMENT

- งานให้ความช่วยเหลือเด็กขาดแคลนอาหารใน ชนบท ให้ความช่วยเหลือแรงงานเด็ก ที่ถูกเอา เปรียบจากการทำงานหรือถูกใช้แรงงานอย่างไม่ เหมาะสม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มเป้า หมาย สถานพินิจเด็ก และเยาวชน เด็กในชุมชน แออัด รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่น้องๆที่มา จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น พม่า มอญ กระเหรี่ยง กัมพูชา เป็นต้น และช่วยอบรมกระบวนการผลิตสื่อ สร้างสรรค์ ให้น้องๆเท่าทันสื่อ