มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
MAP Foundation for the Health and Knowledge of Ethnics Labour

พื้นที่ดำเนินความรับผิดชอบ
ทำงานกับชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าในประเทศไทย  โดยมีสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  โดยพยายามเข้าถึงชุมชนแรงงานฯให้มากที่สุด มีกิจกรรมในจังหวัดอื่นๆ ตามแนวชายแดนไทยพม่า รวมทั้งพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติชาวพม่าเป็นจำนวนมาก

การเขียนรายงาน, การเขียนโครงการ(โพรโพซอล), งานด้านIT และคอมพิวเตอร์, งานด้านการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ, งานด้านการประสานงานกับทั้งองค์กรภาครัฐและชุมชนแรงงานข้ามชาติ,ช่วยงานอื่นๆ เช่น การบันทึกการประชุมต่างๆ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดอบรม ประชุม สัมมนา ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเรียนรู้งานโครงการประเด็นเฉพาะ เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิผุ้หญิง และ สิทธิสุขภาพ โดยแต่ละโครงการมีขอบข่ายตั้งแต่การลงพื้นที่ ทำกิจกรรมกับชุมชนแรงงาน รวมไปถึงการให้ข้อมูลและการอำนวยความสะดวกให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการบริการต่างๆ