ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
Agrinature Foundation

 

1. โครงการทำบ้านดิน
2.การเก็บเมล็ดพันธ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3.หลักการทำกสิกรรมธรรมชาติ เช่นการปลูกผัก ลงภาคสนามเรียนรู้วิธีการเพาะปลูก