สถาบันพัฒนาเยาวชนชาติพันธุ์
Akha knowledge History Alliance [AKHA]

พื้นที่ดำเนินงาน
เชียงราย อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้าและอ.แม่ฟ้าหลวง

องค์กรเป็นองค์กรระดับชุมชน ที่ให้การสนับสนุนเยาวชนอาข่าและชาติพันธุ์ตระหนักและมีจิตสำนึกรักแผ่นดิน วัฒนธรรมสังคมและภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ ด้วยการอาสาพิทักษป่าต้นน้ำ การปลูกป่า เพาะชำกล้าไม้และสวนเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชน