พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ
ประเทศไทย และแลกเปลี่ยนอาสาสมัครทั่วโลก

1) Short Term Volunteer (STV) จัดกิจกรรมค่าย Short Term Volunteer (STV) 2 สัปดาห์
2) Mid-Long Term Volunteer (MLTV) จัดกิจกรรมโครงการ Mid-Long Term Volunteer (MLTV) 1 เดือน – 1 ปี
3) Group Workcamp จัดกิจกรรมอาสาสมัครแบบกลุ่มจากทั่วโลก
4) Thai Outgoing ส่งอาสาสมัครไทยร่วมกิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนทั่วโลก
5) ประสานงานอาสาสมัครไปยังหน่วยงานที่ต้องการอาสาสมัครนานาชาติ
6) VSA Education
- InterCultural and Language camp ค่ายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
- Saturday Learn and Share
7) Peace Village ศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
- Community Living
- Organic Farm
รับนักศึกษาฝึกงาน