สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ASSOCIATION FOR THA PROMOTION OF THE STATUS OF WOMEN

- บ้านพักฉุกเฉิน โครงการช่วยเหลือเด็กและสตรี
- อาสาเลี้ยงน้องศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน (เด็กแรกเกิด ถึง1ปี)
- อาสาเลี้ยงน้องบ้านเด็ก ( 2-10 ปี)
- อาสาแพทย์ พยาบาล ดูแลสุขภาพผู้หญิงและเด็ก ในบ้านพักฯ (ต้องจบการศึกษาและมีประสบการณ์ ด้านนี้โดยเฉพาะ)
- อาสานักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยา (ต้องจบ การศึกษาและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ)
- อาสานักกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้หญิงและเด็ก
- อาสาสอนศิลปะ อาสาสอนดนตรีไทย อาสาสอน ดนตรีสากล อาสาสอนคณิตศาสตร์ อาสาสอนภาษา อังกฤษ (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)