อาศรมสร่างโศก
ashramsrangsok

พื้นที่ดำเนินงาน
๑.ชุมชมรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง ๕ หมู่บ้านดังนี้ ตำบลท่าช้าง ได้แก่ บ้านคำสร้างไชย บ้านคำนกเปล้า  และตำบลบุ่งมะแลง บ้านโนนเจริญ บ้านหนองเลิงนา อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
๒. เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน และ ประชาชนที่สนใจทั่วไป

กระบวนการเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง ตามแนวทางธรรมชาติบำบัด ประกอบด้วยเนื้อหา ๕ ส่วน คือการเรียนรู้จักตนเอง เรียนรู้รากเหง้า เรียนรู้ทุนนิยมหรือสังคมบริโภคนิยม และเรียนรู้เรื่องสิทธิของตนเองสิทธิชุมชน และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยต้องมีการปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต หรือเรียกว่า เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในกระบวนการรักษาและการเรียนรู้ เช่น อาหาร อากาศ แสงแดด โคลน น้ำ เป็นต้น