อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กำเนิดมาจากโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงสู่ป่าทั่วไทย ของกลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 โดย ว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิ สารคำ เปิดกลุ่มขึ้นใน facebook.com มีบทบาทในการกำหนดทิศทางอนาคตภูกระดึง เกี่ยวกับประเด็นเรื่องโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ด้วยการจัดเสวนา และส่งตัวแทนไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ อีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรวมตัวกันไปเก็บขยะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต่อมา ว่าที่ร้อยโทสราวุฒิ สารคำ ได้รวบรวมเพื่อนสมาชิก จัดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงสู่ป่าทั่วไทย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเป็นพื้นที่แรก ต่อมาจึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มใหม่ ใช้ชื่อว่า “อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สราวุฒิ สารคำ
ประธานชมรม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม