อาสาสมัครเพื่อประเทศไทย
Volunthai

พื้นที่ดำเนินงาน
ภาคอีสาน

เป็นจุดเชื่อมต่อของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกและมีจุดมุ่งหมายในการชักชวนเพื่อนอาสาสมัครชาวต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากรู้จักโลกในมุมใหม่และอยากทำประโยชน์ ให้กับสังคมไทยมาช่วยกันสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย มาช่วยทำให้ภาษาอังกฤษน่าเรียนและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป Volunthai เริ่มต้นจากการส่งอาสาสมัครไปช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นจึงกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานและภาคอื่นๆของประเทศ ในปัจจุบันอาสาสมัครส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา เรียนจบปริญญาตรีอายุระหว่าง 20-30ปี อยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทย