อีสานเซอไวเวอร์
Isan Survivor

พื้นที่ดำเนินงาน
ภาคอีสาน

พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเยาวชนภาคอีสาน