เครือข่ายพุทธิกา
BUDNET BOONVOLUNTEER

- "โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา" มุ่งเน้น การทำบุญที่เน้นพัฒนาคุณธรรมในใจบุคคล พร้อม เชื่อมโยงมิติทางสังคม ผ่านการทำงานอาสาสมัคร โดยการแบ่งปัน "เวลา แรงกาย สติปัญญา" เพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม อาทิ ทำผ้าอ้อมให้น้องในสถาน สงเคราะห์ และกิจกรรมอื่นๆตามกำหนดของ โครงการ
- ทำงานอาสาสมัครในการเป็นเพื่อนรับฟังและดูแล กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย