The Cope with Disaster Project [Citizen] : Save South

๑. งานจัดการภัยพิบัติ ๑๕ ประเด็น
ปฏิบัติการที่ ๑. ชุมชนและหมู่บ้าน
ส่งเสริมพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อใช้สายสัมพันธ์และความรักสามัคคีเป็นเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
ปฏิบัติการที่ ๒. จัดทำแผนงานและความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
จัดทำแผนงานและนำแผนงานรับมือภัยพิบัติมาปฏิบัติจัดทำเป็นความพร้อม ซักซ้อม ปรับปรุงและพัฒนา
ปฏิบัติการที่ ๓. วิชาการภัยพิบัติ
จัดทำ จัดการและบริหารความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการภัยพิบัติ ; สร้างการเรียนรู้ในทุกระดับ
ปฏิบัติการที่ ๔. เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ
ติดตาม จัดทำข้อมูลสารสนเทศภัยพิบัติ สถานการณ์ภัยพิบัติ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติ
ปฏิบัติการที่ ๕. จัดการฐานข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล จัดทำข้อมูล ระบบข้อมูลและบริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ
ปฏิบัติการที่ ๖. สุขภาพและการแพทย์
จัดการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยและหน่วยปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการที่ ๗. ช่วยเหลือและกู้ภัย
จัดการช่วยเหลือ กู้ภัย อพยพ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย อำนวยความสะดวก
ปฏิบัติการที่ ๘. ข่าวและการสื่อสาร
จัดทำ จัดการระบบการสื่อสาร จัดทำข้อมูลข่าวสาร จัดทำข่าว และรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ
ปฏิบัติการที่ ๙. อาหารและสิ่งยังชีพ
จัดการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร จัดทำ จัดหาอาหาร น้ำและสิ่งยังชีพเช่น เครื่องนุ่งห่ม พลังงาน ฯ
ปฏิบัติการที่ ๑๐. ที่พักพิงและอยู่อาศัย
จัดทำ จัดหา จัดระบบที่พักพิง ที่อยู่อาศัยชั่วคราวและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปฏิบัติการที่ ๑๑. กระจายและเคลื่อนย้ายขนส่ง
จัดทำระบบขนส่ง เคลื่อนย้าย กระจายความช่วยเหลือด้านอาหาร สิ่งยังชีพและอื่น ๆ
ปฏิบัติการที่ ๑๒. บรรเทาทุกข์และฟื้นฟู
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงเกิดภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติได้
ปฏิบัติการที่ ๑๓. กองทุนและการสนับสนุน
จัดตั้ง จัดหา บริหารกองทุน ระบบการจัดการกองทุน จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ
ปฏิบัติการที่ ๑๔. อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคคล บริหารอาสาสมัครให้สามารถปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติได้

+๑. ปฏิบัติการแมงมุม ๘ ขา ประสานความร่วมมือในงานจัดการภัยพิบัติ
๑. ประสานงานจัดการภัยพิบัติตามโมเดลแมงมุม ๘ ขา และ ปฏิบัติการแมงมุม ๑๔+๑
๒. พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการภัยพิบัติ
๓. จัดทำและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามโมเดลแมงมุม ๘ ขาและปฏิบัติการแมงมุม ๑๔+๑
๔. ศึกษาและพัฒนางานจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคใต้