โครงการทามมูล
tamm00n  Project

พื้นที่ดำเนินงาน
ลุ่มน้ำมูนตอนกลาง  ( สุรินทร์  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การปลูกต้นเสริมป่า การร่วม กิจกรรมกับชุมชน ค่ายเยาวชน