พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

1. จัดทำแบบแปลนการจัดห้องสมุดยุคใหม่ตามขนาด/ประเภทนักเรียน และพื้นที่ใช้สอย แบบใช้อาคารเรียนบางส่วน 2. จัดทำรายการมาตรฐานวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องสมุด 3. จัดทำคู่มือการจัดห้องสมุดและการบริหารจัดการในรูปของหนังสือและสื่อมัลติมีเดียRead more