ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง

  • บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้สรุปจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่รับซื้อได้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.90 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกแล้ว ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 แทนหุ้นสามัญของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน มีผลทำให้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญจิตอาสาร่วมกิจกรรม “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขอเชิญจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรม “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยRead more

 

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

     พฤกษา ชวนจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต “ด้วยหัวใจRead more

 

ความเห็นล่าสุด