กลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน สังกัดองค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
********************************************
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดป่าคีรีวงศ์(ภูสิงห์) ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
********************************************
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.กิจกรรมสมโภชน์กองกฐินสามัคคี
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหาร
วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๐.๐๐-๐๗.๐๐ น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.ฟังพระธรรมเทศนา พระสงฆ์อนุโมทนา
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.เยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดำริ บ้านนาคำแคนภูทอก
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น.เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
********************************************
บุญกุศลอันใดที่ท่านได้ตั้งใจไว้ดีแล้วขออนุโมทนาบุญ
ขอบุญแห่งการทอดกฐินกาลทานนี้ จงเป็นผลสำเร็จโดยชอบประกอบด้วยธรรม ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ แก่ท่านเศรษฐีใจบุญทั้งหลายเทอญ
ติดต่อสอบถามโทร ๐๘๕-๑๘๑-๔๙๑๗
#กลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน
#ศรัทธาเชื่อมั่น

ค่าใช้จ่าย : 200