โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด 
ค่ายอาสา ฅนถักไม้กวาดถวายวัด จ. บึงกาฬ รุ่น ๓

วันเสาร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.)

[สถานที่]
๑.วัดทรายทอง จ. บึงกาฬ (จังหวัดที่ ๗๗ ของปรเทศไทย)
๒.น้ำตกถ้ำพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ (ล่องเรือเข้าไป)
๓.วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง (บันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ)
๔.ถวายไม้กวาด วัดศิริสุทโธ พักชมสวนป่า เกาะลอยคำชะโนด เมืองพญานาค (ตำนานผีจ้างหนัง) บ้านดุง จ.อุดรธานี 


เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร
๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
๒. มีสวัดิการอาหารให้ ๒ มื้อที่เหลือรับผิดชอบตัวเอง
๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว 
๔. นอนในศาลาวัด เป็นห้องกระจก
๕. พาไปล่องเรือชมน้ำตกถ้ำพระ
๖. ขึ้นเขาภูทอกขึ้นเขาเดินตามบันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)
๗.เดินทางไปเยี่ยมชม สวนป่า เกาะลอยคำชะโนด เมืองพญานาค (ตำนานผีจ้างหนัง) บ้านดุง จ.อุดรธานี 
๘.ถวายไม้กวาดให้วัด และมอบให้ชาวบ้าน
๙. ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน 
๑๐.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด 
๑๑.ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม 


 

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน 
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๔๑๐ บาท (1,410) 

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
๒.สวัดิการอาหาร ๒ มื้อ 
๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔. ค่าล่องเรือไปชมน้ำตก ถ้ำพระ
๖.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 


[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมัคร icon
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


กำหนดการกิจกรรม

คืนวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.บึงกาฬ (จังหวัดที่ ๗๗ ของประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๙.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน พักรับประทานอาหารเช้า ปั๊มปตท (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเองเตรียมมื้อกลางวันใส่กล่องมาด้วย )
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. เดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดทรายทอง 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด 
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า 
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านถ้ำพระ ขึ้นเรือของชาวบ้าน และเดินเท้าผ่านป่าอีก ๔๕๐ เมตร
เพื่อไปชมและเล่นน้ำที่น้ำตกถ้ำพระ (เตรียมเสื้อผ้ามาอาบน้ำที่นี่)

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับวัดทรายทอง
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ร่วมกัน (สวัสดิการมื้อ ๑ )

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมถักไม้กวาดทางมะพร้าวต่อให้เสร้๗ สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น.ตื่นนอน ทำวัตรเช้าพร้อมถวายไม้กวาดทางมะพร้าว 
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. อาบน้ำเก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พัก 
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๒ ) 
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) ขึ้นเขาเดินตามบัดไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หน้าวัด (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางสู่ สวนป่าแห่งศรัทธา เกาะลอยคำชะโนด เมืองพญานาค (ตำนานผีจ้างหนัง) บ้านดุง จ.อุดรธานี 

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๐๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม http://www.อาสาสมัคร.com/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม …………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม] คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com


 

รูปกิจกรรม ในครั้งที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 1410