ค่ายอาสา “สองมือฟั่น ปั้นฝายมีชีวิตเพื่อพ่อ”

ระหว่างวันที่ 2 – 5 เดือนธันวาคม 2559

[สถานที่] บ้านขุนห้วยแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน 50 ท่าน

[ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตลอดค่าย 4 วัน 3 คืน] ท่านละ 1,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ย ดังนี้

– ค่าประสานงานในพื้นที่
– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
– ค่าอาหารตลอดค่าย 3 คืน 4 วัน
– ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก
– ค่าตอบแทนวิทยากร
– ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำฝาย
– อื่น ฯลฯ

[ความตั้งใจ]

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชนเผ่า
3.เรียนรู้การสร้างฝายมีชีวิต
4.ศึกษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

…………………………………………………………………………..

[กำหนวดการ]

< วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 >
รู้จักชุมชน

เวลา 08.00-11.00 น. – ทีมงานอาสา คณะครูรับอาสาสมัครที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียราย และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (ขนส่งใหม่) จ.เชียงราย เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงราย จับจ่ายซื้อของฝากแก่เด็กๆ และชาวบ้าน
เวลา 11.00-12.00 น. – ออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำฮากสถานที่ปฐมนิเทศน์
เวลา 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00-14.00 น. – กิจกรรมปฐมนิเทศ รู้เขารู้เรา แนะนำทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง รู้จักชุมชน ชี้แจงถึงกิจกรรมในแต่ละวัน แบ่งหน้าที่ทำอาหารส่วนกลาง จัดคู่เข้าที่พักและกิจกรรมสันทนาการ
เวลา 14.00 น.-16.00 น. – ออกเดินทางจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำฮาก เข้าพื้นที่ และเดินเท้าเข้าหมู่บ้านอีกประมาณ 3 กิโลเมตร
เวลา 16.00 น.-18.00 น. – เดินทางถึงหมู่บ้านเด็กๆมารอรับเข้าที่พัก ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่เข้าพัก ( รดน้ำผัก,ให้อาหารหมู, ไก่ ฯลฯ) อาบน้ำทำธุระส่วนตัว
เวลา 18.00 – 20.00 น. – อาสาสมัครพร้อมกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก (บรรยากาศแบบชนเผ่าล้านนา) ร่วมกัน กิจกรรมพบผู้นำชุมชน แนะนำผู้นำชุมชน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน โรงเรียน สังคม วัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้นำ และอาสาสมัคร และทีมงานชี้แจงลักษณะงาน แบ่งกลุ่มสำหรับทำกิจกรรมการทำฝายมีชีวิตในวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

< วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 >
ลงแรง

เวลา 08.30 -12.00 น. – อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเด็กๆ พร้อมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงแนะนำอาสาสมัคร ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ชี้แจงลักษณะงาน แบ่งกลุ่มเพื่อรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ เดินทางเข้าพื้นที่ ลงมือสร้างฝายมีชีวิต
เวลา 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันกับชาวบ้าน เด็กๆ และทีมงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00-16.00 น. – ทำกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตต่อในภาคบ่าย
เวลา 16.00-19.00 น. – แยกย้ายเข้าที่พัก ประกอบอาหาร รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวที่เข้าพักพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00 – 20.00 น. – และชี้แจงรายละเอียดถึงกิจกรรมในวันต่อไป แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

< วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 >
สำรวจธรรมชาติเรียนรู้วิถีป่า และวิถีชนเผ่า

เวลา 08.30-09.00 น. – อาสาสมัครพร้อมกันที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา ทีมงานอาสา และผู้นำชุมชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนออกเดินทางสำรวจลำห้วยต้นน้ำที่ภูบ่อง
เวลา 09.30-12.00 น. – เดินเท้าตามลำห้วยภูบ่องขึ้นไปหาต้นน้ำ สำรวจเรียนรู้ วิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง เรียนรู้วิถีป่า (วิทยากรปราชญ์ชุมชน) สาธิตการดำรงชีวิตในป่า(หาอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ)
เวลา 12.00-13.00 น. – สาธิตการประกอบอาหารในกระบอกไม้ไผ่ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกลางผืนป่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00-16.00 น. – เดินทางกลับเข้าหมู่บ้าน เพื่อเตรียมตัวร่วมกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างอาสาสมัคร และพี่น้องชนเผ่าม้ง
เวลา 16.00-19.00 น. –แยกย้ายเข้าที่พัก ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวที่พัก (รดน้ำผัก , ให้อาหารหมู ,เป็ด,ไก่ อื่นๆ ) ประกอบอาหาร รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวที่เข้าพักพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00-20.00 น. – กิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ กิจกรรมการแสดงของอาสาสมัคร ชาวบ้าน และเยาวชน พิธีมอบของบริจาค ชมวีดีทัศน์ร่วมกัน
เวลา 20.00-21.00 น. -สรุปงานกิจกรรมที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป

< วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 >

เวลา 08.30-09.30 น. – กิจกรรมอำลา อาสาสมัคร เด็กๆ และชาวบ้านพร้อมกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ่ายรูปร่วมกัน และมอบของที่ระลึกให้แก่กัน
เวลา 09.30-10.30 น. – อาสาสมัครออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
เวลา 10.30-14.00 – เที่ยวชมวัดร่องขุ่น และรับประทานอาหารเที่ยงที่วัดร่องขุ่น
เวลา 14.00 น.– ออกเดินทางส่งอาสาสมัครท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ( ผู้ที่เดินทางกลับโดยเครื่องบินให้จองตั๋วขากลับหลังบ่ายสองโมงเป็นอย่างน้อย )

………………………………………………………………………………………………………………….

[สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา]

1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 3 คืน 4 วัน)
2. เสื้อกันหนาว
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าแตะ
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง)

………………………………………………………………………………………………………………….

[กฎระเบียบ/ข้อห้ามในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา]

1.ห้ามอาสาสมัครพกพาหรือนำพาสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
2.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ทำกิจกรรม
3.ผู้ที่สูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในที่ๆเหมาะสม
4.ห้ามพูดจาหยาบคายในที่สาธารณะ
5.กรณีคู่รักวางตัวให้เหมาะสมขณะทำกิจกรรมในค่าย
6.การออกจากพื้นที่ทำค่ายทุกกรณีให้ขออนุญาตทีมงาน หรือผู้ดูแลกิจกรรมทุกครั้ง
7.ทุกข้อสงสัยอย่าตัดสินใจเอง กรุณาสอบถามทีมงาน

…………………………………………………………………………………………………………………..
<ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา>

โอนเงินผ่านบัญชี
1.1 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
– เลขที่บัญชี 475-2-08769-2 ( นางสาวรัชนิดา เมืองพิล)
1.2 ธ.กรุงเทพ สะสมทรัพย์ สาขา ซีคอนสแควร์
– เลขที่บัญชี 232-4-91807-3 ( นางสาวรัชนิดา เมืองพิล )
1.3 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเซ็นจูรี่
– เลขที่บัญชี 481-0-20664-5 (นางสาวรัชนิดา เมืองพิล)
(ผู้ประสานงานโครงการ)
1.4 ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี เชียงราย
– เลขที่บัญชี 921-2-11355-4 (นายสมเด็ช โพธิแก้ว)
(ประธานโครงการ)
เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 097-079-8503

และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ cloudbread31@gmail.com

หมายเหตุ:
·หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
·การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
·หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

………………………………………………………………………………………………………………..

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825

หรือ

คุณรัชนิดา เมืองพิล(มะเหมี่ยว)
ผู้ช่วยโครงการ และประสานงาน
E-mail: cloudbread31@gmail.com
โทร : 097-079-8503

Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://www.facebook.com/frontiervolunteer
เพจกิจกรรม: https://web.facebook.com/events/569846036550413/

[สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ และสามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

กรอกใบสมัครได้ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSR6ZUAXpNLXhUciz6H4mvSNT9O-MFvQ2QtDnPhiJN2I5L7w/viewform

ค่าใช้จ่าย : 1500