ค่ายอาสา “หอบฟ้ามาห่มน้อง” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เดือนพฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ดอยหัวแม่คำ)
 
[ความตั้งใจ]
 
1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชนเผ่า
3.ทาสีอาคาร และวาดรูประบายสีสื่อการเรียนรู้เพื่อน้องๆ
4.ศึกษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา
 
 
<< กำหนดการ >>
 
<วันที่ศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2559>
 
เวลา 08.00-09.00 น. – ทีมงานกลุ่มอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัครที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.เชียงราย
เวลา 09.00-13.00 น. – ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน จ.เชียงราย และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.เชียงราย เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านเทอดไทยพักรับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย แวะจับจ่ายข้าวของ ขนม สำหรับฝากเด็กๆ ตลาดบ้านเทอดไทย
เวลา 13.00-15.00 น. – ออกเดินทางจากบ้านเทอดไทยมุ่งหน้าสู่บ้านหัวแม่คำกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำ กิจกรรมทักทายทำความรู้จัก แนะนำทีมงาน แนะนำหมู่บ้าน เรียนรู้ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า ชี้แจงรายระเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน แบ่งกลุ่ม จับคู่สำหรับเข้าที่พัก บ้านชาวบ้านหลังละ 2 คน (ชายคู่ชาย/หญิงคู่หญิง)
เวลา 15.00-18.00 น. – ชาวบ้าน และเด็กๆ รอรับพาอาสาสมัครเข้าที่พัก พร้อมรับเสบียงอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) เตรียมอาหารเย็น เพื่อนำไปร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ลานกิจกรรมขันโตกชนเผ่า โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
เวลา 18.00-20.00 น. – รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ลานกิจกรรมขันโตกชนเผ่าชมการแสดงวิถีชนเผ่า จากเด็กๆเผ่าอาข่า และเด็กเผ่าลีซู เกมสันทนาการ กิจกรรมรู้จักชุมชน พบผู้นำชุมชน ทักทาย แนะนำตัว รู้จักประวัติหมู่บ้าน วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนกับอาสาสมัคร นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป
เวลา 20.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
<วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2559>
กิจกรรมลงแรง
 
เวลา 08.00-12.00 น. – เข้าแถวเคารพหน้าเสาธงพร้อมกับเด็กๆ อธิบายลักษณะงาน แบ่งกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานทาสีอาคาร และวาดรูประบายสีสื่อการเรียนให้แก่เด็กๆ
เวลา 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00-15.00 น. – กิจกรรมวาดรูประบายสีสื่อการเรียน ให้แก่เด็กๆภาคบ่าย
เวลา 15.00-16.00 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรมทำความสะอาด เก็บเครื่องมือ เด็กๆ พาอาสาสมัครเดินชมหมู่บ้าน ทักทายชาวบ้าน เดินชมน้ำตกหัวแม่คำ ท้ายหมู่บ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 16.00-19.00 น.– เดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่พัก (เก็บผัก,รดน้ำผัก,หั่นต้นกล้วยให้อาหารหมู อาหารไก่,ประกอบอาหารเย็น,ฯลฯ) รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวที่พัก
เวลา 19.00-21.00 น. – กิจกรรมการแสดงของเหล่าอาสาสมัคร และการแสดงวิถีชนเผ่าของชาวบ้าน กิจกรรมจุดเทียนผูกข้อมือ มอบของที่ระลึก ตัวแทนชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครกล่าวขอบคุณ นัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป จบกิจกรรมในค่ำคืนนี้
เวลา 20.00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
<วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2559>
 
เวลา 08.00-09.00 น. – คณะครู เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำชุมชน คณะอาสาสมัคร และชาวบ้าน ถ่ายรูปร่วมกัน มอบผ้าห่มกันหนาว และของบริจาค ร่ำลาชาวบ้าน เด็กๆ เตรียมตัวเดินทางออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าสู่ตัวจ.เชียงราย
เวลา 09.00-12.00 น. – เดินทางถึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เวลา 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย (อาสาสมัครดูแลตัวเอง)
เวลา 13.00-14.00 น. – เดินทางออกจากอ.แม่จัน ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย คณะอาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
หมายเหตุ: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และความเหมาะสม
 
 
<< รายละเอียดการเดินทาง >>
 
ทางทีมงานจัดเตรียมรถไปรับอาสาที่จุดนัดพบ 2 จุด ดังนี้
 
1.ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 
2.สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย (แห่งที่ 2)
 
 
<< สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา>>
 
1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 2 คืน 3 วัน)
2. เสื้อกันหนาว (กลางคืนมีอากาศหนาวเย็น )
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าแตะ
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง)
9. เต็นท์,ถุงนอน (กรณีไม่มีให้แจ้งทางทีมงานล่วงหน้า)
 
 
<< ค่าลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท >>
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 
– ค่าประสานงานในพื้นที่
– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
– ค่าอาหารตลอดค่าย 2 คืน 3 วัน
– ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก
– ค่าตอบแทนวิทยากร
– ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (ทาสีอาคารเรียน วาดรูประบายสี)
– อื่น ฯลฯ
 
 
<< ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา >>
 
โอนเงินผ่านบัญชี
 
1.1 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
– เลขที่บัญชี 475-2-08769-2 ( นางสาวรัชนิดา เมืองพิล)
1.2 ธ.กรุงเทพ สะสมทรัพย์ สาขา ซีคอนสแควร์
– เลขที่บัญชี 232-4-91807-3 ( นางสาวรัชนิดา เมืองพิล )
1.3 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเซ็นจูรี่
– เลขที่บัญชี 481-0-20664-5 (นางสาวรัชนิดา เมืองพิล)
(ผู้ประสานงานโครงการ)
1.4 ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี เชียงราย
– เลขที่บัญชี 921-2-11355-4 (นายสมเด็ช โพธิแก้ว)
(ประธานโครงการ)
เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 097-079-8503
 
และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ cloudbread31@gmail.com
 
หมายเหตุ
 
·หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
·การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
·หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน
 
 
<< กฎระเบียบ/ข้อห้ามในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา >>
 
1.ห้ามอาสาสมัครพกพาหรือนำพาสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
2.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ทำกิจกรรม
3.ผู้ที่สูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในที่ๆเหมาะสม
4.ห้ามพูดจาหยาบคายในที่สาธารณะ
5.กรณีคู่รักวางตัวให้เหมาะสมขณะทำกิจกรรมในค่าย
6.การออกจากพื้นที่ทำค่ายทุกกรณีให้ขออนุญาตทีมงาน หรือผู้ดูแลกิจกรรมทุกครั้ง
7.ทุกข้อสงสัยอย่าตัดสินใจเอง กรุณาสอบถามทีมงาน
 
 
 
 
[สอบถามเพิ่มเติม]
 
คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825
 
หรือ
 
คุณรัชนิดา เมืองพิล(มะเหมี่ยว)
ผู้ช่วยโครงการ และประสานงาน
E-mail: cloudbread31@gmail.com
โทร : 097-079-8503
 
Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://web.facebook.com/frontiervolunteer
เพจกิจกรรม: https://web.facebook.com/events/569846036550413/
 
 
[สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ และสามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

[สมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
 
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกที่ลิ้งค์ เลยค่ะ
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuhJzXT6QxAWGIcgDGEvHGA6xrKTcm4M259vhxBOFGkXxC1g/viewform
 
{กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วน}
**แล้วรอการติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน**

ค่าใช้จ่าย : 1800 บาท